Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2017 (86)
Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych, na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
(The end-closed funds puzzle, for example selected FIZ on the Polish capital market)

Authors: Ilona Żelazowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: NAV investment certificate the model Markowitza
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (241-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose - This paper was presented the problem of the difference between valuation certificates selected closed-end funds and the valuation of assets included in the fund. Methodology - The study uses the Markowitz model to determine the standard deviation of the portfolio of the fund and compared with a standard deviation for investment certificate and used the test was of significance for the two averages. The result - confirmed the existence of the end- closed funds puzzle for three surveyed equity funds. Significance test for two averages confirm the existence of a end- closed funds puzzle, especially for fund KBC Sector Allocation FIZ. Originality / value - Paying attention to the portfolios selected FIZ, comparing it to the valuation of investment certificates. So far on the Polish market, the lack of studies confirming end- closed funds puzzle based on the valuation of shares included in the portfolio of FIZ.
Download file

Article file

Bibliography

1.Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41 (3), 529–541.
2.Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacje paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. NBP. Materiały i Studia, 165, 21–27.
3.Dow, J., Gorton, G. (2006). Noise Traders. NBER Working Paper Series 12256.
4.Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2 (5), 383–417.
5.Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
6.Jajuga, K. (2013). Ryzyko modelu a miary ryzyka. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 152, 73–81.
7.Jajuga, K., Jajuga, T. (2007). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kubińska, E., Markiewicz, Ł. (2012). Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1),75–83.
9.Lee, C., Shleifer, A., Thaler, R. (1991). Investor Sentiment and the Colsed-End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46 (1), 75–108.
10.Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91.
11.Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2012). Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 127–140.
12.Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2015). Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 355–367.
13.Peavy, J.W. (1990). Returns on initial public offerings of closed-end funds. Review of Financial Studies, 3 (4), 695–708.
14.Pontiff, J. (1995). Closed-end fund premia and returns implications for financial market equilibrium. Journal of Financial Economics, 37, 341–368.
15.Shleifer, A., Summers, L.H. (1990). The Noise Trader Approach to Finance. Journal of Economic Perspectives, 4 (2), 19–33.
16.Stępień, M. (2010). Paradoks funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Zeszyt Naukowy, 97, 131–145.
17.Szyszka, A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego. Studia Ekonomiczne, 3, 211–226.
18.Trzebiński, A.A. (2015). Paradoks funduszy zamkniętych – wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych. Psychologia Ekonomiczna, 8, 25–40.
19.Weiss, K. (1989). The post-offering price performance of closed-end funds. Financial Management Association International, 18 (3), 57–67.