Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 43
Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych
(Benefits and Threats Resulting from the Operation of Virtual Project Teams)

Authors: Beata Barnowska
Uniwersytet Zielonogórski

Sebastian Saniuk
Uniwersytet Zielonogórski
Keywords: virtual management virtual project team virtual work.
Year of publication:2017
Page range:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to identify the key issues, threats, and benefits associated with the creation and operation of virtual teams. The results presented were obtained on the basis of a critical analysis of literature, categorized interview, documentation and analysis of the sample project of the virtual project team appointed to investigate the workload and to develop labor standards for selected professional groups in public administration organizations. In addition, the article proposes a set of good practices that might be implemented when projects are realized using virtual teams.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chłopek, P. (2012). Zarządzanie projektami biznesowymi w offshoringu, zespołach wirtualnych. Zarządzanie operacyjne: Zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych, Prace Naukowe WWSZ, 20/4.
2.West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: PWN.
3.Curseu, P., Schalk, R., Wessel, I. (2008). How do virtual teams process information? A literature review and implications for management. Journal of Managerial Psychology, 23/6.
4.Diallo, A., Thuiller, D. (2005). The success of international developments projects, trust and communication: an African perspective. International Journal of Project Management, 23.
5.Ehsan, N., Mirza, E., Ahmad, M. (2008). Impact of Computer-Mediated Communicationon Virtual Teams’ Performance: An Empirical Study. World Academy of Science, Engineering and Technology, 42.
6.Goodbody, J. (2005). Critical success factors for global virtual teams, Pobrano z: https://pl.scribd.com/document/40079703/Critical-Success-Factors-for-Global-Virtual-Teams (dnia 03.01.2017).
7.Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i struktura. Warszawa: PWE.
8.Griffin, R.W. (1988). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
9.Haffer, J. (2013). Model skutecznego zarządzania projektami w świetle badań empirycznych. Zarządzanie i Finanse, 11/4/2.
10.Krawiec, F. (2005). Model kariery w nowej koncepcji przedsiębiorstwa. Współczesne Zarządzanie, 1.
11.Lipnack, J., Stamps, J. (2000). Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology. New York: John Wiley & Sons.
12.Malcolm, W., Morgen, W. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
13.Mello, J. A. (2007). Managing Telework Programs Effectively. Employee Responsibilities & Rights Journal, 4/19.
14.Michalczyk, L. (2013). Zespoły wirtualne – analiza przypadku. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 3.
15.Mikuła, B., Stefaniuk, T. (2013). Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97.
16.Pawlak, M. (2005). Ocena ryzyka projektu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2.
17.Robbins, S. (2004). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
18.Rosiński, J. (red.), (2003). Zarządzanie Projektem. Model najlepszych praktyk. Kraków: IFC PRESS.
19.Stefaniuk, T. (2010). Specyfika zespołów wirtualnych. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 84.
20.Wąsowicz, M. (2008). Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1/2.
21.Westerveld, E. (2003). The project excellence model: linking success criteria and critical success factors. International Journal of Project Management, 21.
22.Young, T.L. (2006). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion.