Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
(Risk in the local government sub-sector, as part of management control)

Authors: Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: risk risk register local government management control
Data publikacji całości:2017
Page range:15 (229-243)
Klasyfikacja JEL: D81 H83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The phenomenon of uncertainty and risk accompanies all the actions and processes undertaken by mankind since the beginning of civilization. Risk issues are the subject of detailed research. In the local government sub-sector, the problem of risk is particularly visible in terms of the availability of public funds and the efficiency and effectiveness of public tasks. Risk is part of management control in the public sector. The purpose of the article is to classify risks, define risk management procedures and policies in the subsystem. Literature of the subject and legal acts were used to complete the research task.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak, J. (2005). Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej. W: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora".
2.Gawroński, H. (2011). Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. W: W. Goldau, I. Seredocha (red.), Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie - uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.
3.Jastrzębska, M. (2012). Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego -zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 727. Ekonomiczne Problemy Usług, JOO, 93-104.
4.Kańduła, S., Przybylska, J. (2008). Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
5.Kisiel, W. (2003). Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
6.Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa: CeDeWu.
7.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze sprost. i zm.
8.Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2002). Finanse samorządu terytorialnego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
9.Kujawa, M. (2010). Kontrola zarządcza i rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej. W: J. Przybylska (red.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Warszawa:
10.CeDeWu.
11.Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samo¬rządu terytorialnego. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. Warszawa: Difin.
12.Olejniczak-Szałowska, E. (2000). Formy demokracji bezpośredniej w polskim modelu samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane). W: S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
13.Ronka-Chmielowiec, W. (red.) (2000). Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wrocław:
14.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Szaja, M. (2014). Współpraca międzygminna w zakresie kształtowania polityk przestrzennych gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomiczne Problemy Usług, 115.
16.Szypliński, M. (2006). Organizacja, zadanie i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora".
17.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. nr 16, poz. 95.
18.Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer Sp. z o.o.
19.Załącznik do zarządzenia nr 2608/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 lipca 2012 r.
20.Załącznik nr 1 do procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Pobrane z: www.bip.radom.pl (18.05.2017).
21.Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem. Pobrane z: www. bip.aleksandrowkujawski.pl (18.05.2017).
22.Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013 r. Pobrane z: www.bip.chynow. pl (18.05.2017).
23.Zioło, M. (2011). Ryzyko w działalności podmiotów publicznych w proces zarządzania nim.
24.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 682. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 306-317.