Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki


(The impact of the european union structural funds on investments and growth of the polish economy)
15 (5-19) Grażyna Ancyparowicz More
2.

Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich


(The property tax policy on the example of provincial cities in Poland)
12 (21-32) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz More
3.

Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego


(Analysis of investment expenditures of cities with powiat status on the example of Łódź voivodship)
8 (33-40) Kamil Borowski More
4.

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego i jego struktura


(The influence of debt of local self-government units on level of public state debt)
12 (41-52) Wojciech Bożek More
5.

Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce


(Blended financing in public sector in Poland)
12 (53-64) Krystyna Brzozowska More
6.

Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych


(Importance of the market economy investor principle in assessment of public investment efficiency)
12 (65-76) Maciej Cieślukowski More
7.

Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce


(The impact of european funds for socio-economic development of Polish regions)
11 (77-87) Rafał Czyżycki More
8.

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rynek pracy osób młodych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020


(The impact of eu funds in the labour market for young people on the example of the west pomerania province in the financial perspective 2014-2020)
14 (89-102) Karolina Drela More
9.

Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice


(Financial management of households and general government sector units - similarities and differences)
13 (103-115) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Rafał Koczkodaj More
10.

Efektywność projektów PPP w obszarze termomodernizacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce


(The productivity of the ppp projects in thermo-modernization area run by the local authorities in Poland)
13 (117-129) Dagmara Hajdys, Dorota Burzyńska More
11.

Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego


(Non-standard instruments of financing local government units)
12 (131-142) Dorota A. Hałaburda More
12.

Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce jako kryterium analizy skupień


(Proinnovative regional development in Poland as a criterion for cluster analysis)
9 (143-151) Rafał Klóska More
13.

Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020


(The local government contract as a new instrument of integrated investments relevant to the self-government unit development of the west pomeranian voivodeship)
12 (153-164) Magdalena Kogut-Jaworska, Bogdan Wankiewicz More
14.

Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich


(Smart city as a sustainable city development form and as a basis of sound municipal finances)
11 (165-175) Alicja Korenik More
15.

Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce


(Approaches and methods in the study of effectiveness of local government hospitals in Poland)
14 (177-190) Dorota Korenik More
16.

Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego


(Municipalities and municipal companies in the government housing development programme)
13 (191-203) Małgorzata Ofiarska More
17.

Podatkowoprawne instrumenty wspierania nowych inwestycji w programach pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w wybranych „uchwałach pomocowych" gmin


(Fiscal and regulatory instruments supporting new investment under regional aid programs for entrepreneurs based on the study of selected resolutions on assistance adopted by municipal councils)
14 (205-218) Zbigniew Ofiarski More
18.

Zielone obligacje rządowe


(Green government bonds)
9 (219-227) Maciej Pawłowski More
19.

Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej


(Risk in the local government sub-sector, as part of management control)
15 (229-243) Beata Sadowska More
20.

Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku


(Investment in the development of key competences among children and teenagers -a case study)
11 (245-255) Małgorzata Skweres-Kuchta More
21.

Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi


(Use of financial analyzing in local government units for the need for revitalization as exemplified)
12 (257-268) Magdalena Ślebocka More
22.

Wieloletnia prognoza finansowa a zrównoważenie finansów sektora samorządowego. Przykład największych miast w Polsce


(Multiannual financial forecast and fiscal sustainability of local and regional government. The evidence form selected polish cities)
10 (269-278) Tomasz Uryszek More
23.

Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego


(The municipal investment capacity in the podkarpackie voivodeship)
14 (279-292) Jolanta Zawora, Paweł Zawora More
24.

Finansowanie obszarów prawnie chronionych na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego


(Financing of protected areas on the example of Białowieża national park)
12 (293-304) Wojciech Zbaraszewski More