Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu na przykładzie województwa łódzkiego
(Analysis of investment expenditures of cities with powiat status on the example of Łódź voivodship)

Authors: Kamil Borowski
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Keywords: local government expenditures investments
Year of publication:2017
Page range:8 (33-40)
Klasyfikacja JEL: H70 H71 H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article examines the level of capital expenditures of cities with powiat status from the Łódzkie Voivodeship in the years 2012-2015. The types of expenditure were compared, the level of expenditures per capita was calculated and the share of investment expenditures in total expend¬iture was analyzed. According to the research, it is best to present the situation of Łódź, where the total expenditure per capita in recent years exceeds 5,500 PLN and the expenditure on property is over 1,500 PLN/person. In tum, the share of property and investment expenditure in expenditures amounts to about 30% in Łódź, and about 20% in Skierniewice and Piotrków Trybunalski.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny. Wyd. 4. Warszawa: Wolters Kluwers.
2.Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2000). Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3.Dziurbejko, T. (2005). Planowane rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomo-cowych Unii Europejskiej. W: A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu Białystok: Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku.
4.GUS (2017). GUS - Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2016: Ludność stan w dniu 31 XII: Ludność wedlug plci i miast: Łódzkie. Pobrane z: http:// www.polskawliczbach.pl/lodzkie (19.05.2017).
5.Jastrzębska, M. (2007). Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
6.Kozłowski, W. (2012) Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
7.Ruśkowski, E. (2007). Ogólne zasady wydatków j.s.t. W: E. Ruśkowski, J. Salaclma (red.), Finanse lokalne po akcesji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
8.Skotarczak, T. (2010). Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie miastem: studium ekono¬miczne i organizacyjne. Warszawa: CeDeWu.
9.Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
11.Zalewski, A. (red.) (2007). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
12.https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgmp/tablica (19.05.2017).