Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 129 2017
Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego
(The municipal investment capacity in the podkarpackie voivodeship)

Authors: Jolanta Zawora
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Paweł Zawora
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Keywords: investments municipalities financing indicators
Data publikacji całości:2017
Page range:14 (279-292)
Klasyfikacja JEL: H71 H76
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article aims to assess the municipal capacity to finance investments in Podkar¬packie Voivodeship and to compare these abilities with those possessed by the rest of Polish municipalities. The analysis covers the period from 2012 to 2014. Besides factorial analysis comparative one was applied by the use of the synthetical measure. Although the synthetical measure did not indicate significant differences between different types of municipalities, it did implicate that urban municipalities were in the most favorable position. Accordingly, rural communities had the lowest ability to develop. They were characterized by poor financial independence and low capacity to finance investments - both from their own income and outer financial sources.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bank Danych Lokalnych (BDL) (2017). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/ temat (25.05.2017).
2.Bieniasz, A., Gołaś, Z„ Łuczak, A. (2013). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finan-sowej gmin w Polsce w 2010 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 70 (126), 25-42.
3.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M„ Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013).
4.Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
5.Dylewski, M. (2010). Wpływ spowolnienia gospodarczego na zdolność inwestycyjną JST.
6.Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112.
7.Galiński, P. (2014). Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w Polsce w latach 2010- 2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 71-82.
8.Gonet, W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin. Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa:
9.LexisNexis.
10.Łukomska-Szarek, J. (2015). Ocena działalności inwestycyjnej gmin w województwie ślą¬skim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 495-508.
11.Rosa, A. (2011). Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce. W: J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167, 367.
12.Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
13.Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 125-136.
14.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
15.U stawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm. U stawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm. Wiśniewski, M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gminy. Warszawa: Difin.
16.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 (2017). Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www.finanse.mf.gov.pl (25.05.2017).
17.Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
18.Zawora, J. (2014). Samodzielność finansowa gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorzą-dowych wydatków inwestycyjnych. Finanse Komunalne, IO, 22-33.
19.Zioło, M. (2011). Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i deter-minanty ich doboru. Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IO, 289-298.