Search

Result: Found records: 266 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Changes in Motor Skills of Boys who Trained Sports Swimming in an Annual Training Cycle
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Research Analysis of Selection Criteria at the Initial Stage of Swimming Training of Primary School Junior Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
4. Influence of Plantar Fascial Taping on Pressure Pain Sensitivity Changes in Lower Extremity Posterior Line Muscles in Futsal Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
5. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
6. Influence of Different Types of Surfaces on the Results of Running Speed Tests in Young Soccer Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
7. Selection in Swimming Training- Theoretical Study
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
8. Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
9. The Evaluation of Motor Skills of 1–4 Grade Music-oriented Male Students in Primary School Complex No. 2 in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
10. Foreign Tourist Activity and the Need for Recreation/Rest of Administrative Staff from Selected Universities (as Exemplified by West Pomeranian Voivodship)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
11. EMG parameters and kinesthetic differentiation during the free-throw of basketball players with various levels of athletic experience
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 2, No. 2/2013 2013 Go to
12. Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
13. Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
14. Changes in the vegetation of a small lowland river valley (Krąpiel, NW Poland) after dredging
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
15. Konstrukcja legitymacji prokuratora do wniesienia skargi do sądu administracyjnego
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
16. Legitymacja do zaskarżenia uchwał samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego oparta na kryterium naruszenia interesu prawnego
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
17. Legitymacja rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi do sądu administracyjnego
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
18. Role organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
19. Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
20. Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
21. Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
22. Anomia strategiczna – próba konceptualizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
23. Kwestie zrównoważonego rozwoju w strategiach przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
24. Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
25. „Nad Pismo Święte przyczyniać”. Kontekst teologiczny sceny zstąpienia do piekieł w Historyi o chwalebym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
26. Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
27. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
28. The Influence of Different Types of Rest on Football Players’ Ability to Repeat Phosphagen Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
29. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce przez fundusze europejskie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
30. Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
31. Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
32. DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
33. Ocena stabilności wyników funduszy społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
34. Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
35. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
36. Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
37. Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
38. DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
39. OCENA ZAGROŻENIA ZŁYMI WARUNKAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
40. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Go to
41. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
42. Time Analysis of Muscle Activation during Basketball Free Throws
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
43. Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
44. Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
45. Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Go to
46. PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU TERENÓW POINDUSTRIALNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
47. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
48. RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
49. FINANSOWE INSTRUMENTY ZWROTNE NA PRZYKŁADZIE INICJATYWY JEREMIE – WYKORZYSTANIE I WNIOSKI DLA POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
50. GOSPODAROWANIE W KRAJOBRAZIE W KONTEKŚCIE ROZWOJU TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FABRYKI VW W BIAŁĘŻYCACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
51. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
52. Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
53. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
54. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
55. Use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
56. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
57. Co-Existence of Physical Activity (PA) and other Energy-Balance Related Behaviours among Adolescents Participating in PA Intervention in Poland.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
58. E-services: concept, specificity, and marketing elements to create their value
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
59. Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
60. Small-Sided Soccer Game (1v1) in Goalkeepers’ Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
61. Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
62. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
63. Ewolucyjne czy rewolucyjne – które podejście jest skuteczniejsze w rozwoju procesu innowacji?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
64. Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
65. CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
66. Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
67. What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
68. Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
69. Granice badań naukowych na embrionach ludzkich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
70. Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
71. Rozwój energetyki na Pomorzu w latach 1880–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
72. Der Tod nach Boethius in der Consolatio philosophiae
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
73. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
74. Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
75. Samoocena kompetencji przedsiębiorczych i szacowane prawdopodobieństwo rozpoczęcia działalności gospodarczej a doświadczenia przedsiębiorcze w rodzinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
76. Aktywność inwestycyjna gmin miejskich województwa zachodniopomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
77. Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
78. Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Typologia powiatów
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
79. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
80. Suburbanizacja a problemy społeczne. Przypadek gminy Dobra w woj. Zachodniopomorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
81. The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
82. Tygodnik „Ziemia i Morze” (1956–1957) a (od)budowa lokalnej tożsamości
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
83. Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
84. Załącznik do protokołu posiedzenia organu administracji publicznej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
85. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
86. Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
87. Czynniki sprzyjające ekoinnowacjom w przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
88. Produktywność pracy i wskaźnik zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
89. U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
90. Kazania Fabiana Birkowskiego na pogrzebach kawalerów maltańskich
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Go to
91. Zur Explikation emotionaler Bedeutungsaspekte sprachlicher Äußerungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
92. Kollektive Bezeichnungen für bekannte Personen – Umriss eines Wortfeldes
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
93. Zur Flexibilität von Idiomen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
94. Zum Beleidigungspotential der von Tiernamen abgeleiteten Personenbezeichnungen im Deutschen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
95. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
96. Von de Saussure zu einem kartografischen Ansatz – die Entstehung und Fortsetzung der Reflexion generativer Transformationsgrammatik
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Go to
97. Spłaszczenie autobiograficzne. O pewnym typie (akademickiej) lektury
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
98. Autobiographical readings (Marta Wyka and German Ritz)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
99. Autobiograficzny trójkąt: miasto – świadectwo – Zagłada
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
100. „Vom Löwen zum Adler”. Der Übergang Schwedisch Pommerns an Preussen 1815. Sesja z okazji włączenia Pomorza Szwedzkiego w 1815 roku do Pruskiego Pomorza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
Page