Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej
(The Słupsk Committee for Slavic Studies 1945–1946. A contribution to the history of interest towards the native people and the Slavic history of West Pomerania after the Second World War)

Authors: Paweł Migdalski
Keywords: West Pomerania Slovincians Słupsk Committee for Slavic Studies Polish Science Association
Year of publication:2017
Page range:17 (283-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the Committee for Slavic Studies which operated in the years 1945-1946 with the support of the City Council for Culture in Słupsk. The goal of the committee was to gather data which would prove the Slavic character of West Pomerania. The article discusses the establishing, activities, the dissolution of the committee and the incorporation of the organisation into the Polish Science Association founded in Słupsk in February 1946, based on available source material.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Państwowe w Gdańsku: Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Gdańsku.
2.Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku: Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku.
3.Muzeum w Słupsku.
4.Biblioteka Akademii Pedagogicznej w Słupsku: sygn. PTH P-354, Jan Posmykiewicz, Wspomnienia o Polskim Towarzystwie Naukowym w Słupsku.
5.90 lat muzealnictwa w Słupsku 1924–2014, Słupsk 2014.
6.Chojnacki W., Ziemia gromadzi prochy, „Polska Zachodnia” 1946, nr 22.
7.Fertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000.
8.Gruszczyk M., Działalność Komitetu Słowiańskiego w Polsce na tle ruchu nowosłowiańskiego po II wojnie światowej, w: Letnia Szkoła historii najnowszej 2011, red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Warszawa 2012.
9.Jasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, w: Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
10.Kallaur K., Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Naukowego w Słupsku w latach 1946–1949, „Szczeciński Informator Archiwalny” 2014, t. 23.
11.Machura T., Malczewski I., Zarys przemian polityczno-społecznych (1945–1947), w: Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej (1945–1965), red. K. Podoski, Poznań–Słupsk 1969.
12.Maślankiewicz H., Rozwój życia kulturalnego, w: Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej (1945–1965), red. K. Podoski, Poznań–Słupsk 1969.
13.Mazur A., Order Krzyża Grunwaldu 1943–1985, Warszawa 1988.
14.Mazur A., Order Krzyża Grunwaldu. Monografia historyczna, Warszawa 2005.
15.Migdalski P., Kreowanie polityki pamięci w Wolinie w okresie kulminacji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966–1967), w: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. C. Obracht-Prądzyński, Słupsk–Gdańsk 2016.
16.Migdalski P., Nazwy jako środek kreowania mitu Ziem Odzyskanych na przykładzie Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, w: Nazwa dokumentem przeszłości regionu, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010.
17.Migdalski P., Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2017 (w druku).
18.Migdalski P., Szczecin po 1945 r. jako miejsce pamięci wymarłej Słowiańszczyzny połabskiej, w: Poznań–Szczecin–Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010.
19.Obracht-Prondzyński C., Między polskością a rozczarowaniem. Słowiński wizerunek w polskiej publicystyce w pierwszych latach po zakończeniu wojny, w: VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura, red. A. Czarnik, Słupsk 2003.
20.Pandowska-Ziółkowska D., Wstęp, w: 55 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku 1953–2008, red. D. Pandowska-Ziółkowska, Słupsk 2008.
21.Piotrowska J., 80 lat muzealnictwa w Słupsku 1924–2004, Słupsk 2004.
22.Pręcikowski L.S., Polska w „nowym ruchu słowiańskim” z działalności Komitetu Słowiańskiego w Polsce w latach 1945–1947, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2000, t. 69.
23.Pręcikowski L.S., Propaganda słowiańska w Polsce Ludowej w latach 1944–1947 ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Słowiańskiego w Polsce, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2005, t. 40.
24.Przybyła P., Narracje (i) infrastruktury. „Mit Ziem Odzyskanych” w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży), Poznań 2016.
25.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
26.Rybicki H., Początki władzy ludowej i walka o jej utrwalenie (1945–1946), w: Historia Słupska, red. S. Gierszewski, Poznań 1981.
27.Rybicki H., Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk 1988.
28.Strauchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
29.Zaborowska M., Muzeum w Słupsku i jego rozwój w latach 1945–1964, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 1971, t. 1.
30.Żurawski S., Działalność organizacyjna, odczytowa i dydaktyczna oddziału, w: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku 1953–1983, Słupsk 1983.