Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
6 (1-6) --- More
1.

Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych


(The Kashubian Origins in the Light of Linguistic and Historical Research)
14 (7-20) Eugeniusz Pryczkowski More
2.

Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.


(The Native Populace of West Pomerania in Polish and German Literature from Reformation to Contemporary Times. A Bibliographical Overview)
16 (21-36) Sylwia Wesołowska More
3.

Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu


(Reformation and the people of West Pomerania – an outline of the problem)
19 (37-55) Justyna Żukowska More
4.

Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej


(Rural Elementary Schools with Polish/Kashubian as the languages of instruction in Słupsk Synod from the Reformation to Seven Years’ War.)
11 (57-67) Zygmunt Szultka More
5.

Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.


(The structure of land ownership among the nobility of the Słupsk landvogtei in the 14th century and in the first half of the 15th century)
24 (69-92) Kazimierz Kallaur More
6.

Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia


(West Pomeranian Kashubians and the Polish State in 1918–1939. An Attempt at a New Perspective)
40 (93-132) Wojciech Skóra More
7.

Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia przeszłości i stan współczesny


(Cultural activity of the Kashubians in Bytów land. The experiences of the pas and the contemporary situation)
20 (133-152) Cezary Obracht-Prondzyński More
8.

Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego


(Interpretation of heritage as an innovative way of popularisation of the history of the people in the area of contemporary Słupsk county)
13 (153-165) Szymon Czajkowski More
9.

Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989


(The Native Populace of the Lands Surrounding the Lakes Łebsko and Gardno in the Polish journalism in 1960–1989.)
24 (167-190) Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk More
10.

Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979


(The emigration of the Kashubians of Bytów to Germany in 1945–1979)
27 (191-217) Zenon Romanow More
11.

Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956


(The conditions of functioning of West Pomeranian education for the native in 1950–1956)
18 (219-236) Anna Bartczak More
12.

Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych


(Native populace of the Koszalin voivodeship in the tape archives of Polish Radio Koszalin from 1957–1975. An overview of the contents of the magnetic tapes)
22 (237-258) Kacper Pencarski More
13.

Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich


(The native populace in the activities of the Association for the Development of the Western Territories)
23 (259-281) Adam Makowski More
14.

Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej


(The Słupsk Committee for Slavic Studies 1945–1946. A contribution to the history of interest towards the native people and the Slavic history of West Pomerania after the Second World War)
17 (283-299) Paweł Migdalski More
15.

Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014

5 (301-305) Ryszard Stoltman More