Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(The emigration of the Kashubians of Bytów to Germany in 1945–1979)

Authors: Zenon Romanow
Keywords: Kashubians West Pomerania Bytów county People’s Poland emigration to Germany
Year of publication:2017
Page range:27 (191-217)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 1950, ca. 12,000 Kashubians lived in the Bytów county, including ca. 4,000 verified native Kashubians and ca. 8,000 extraneous Kashubians who used to live in Pomeranian voivodeship during the days of the Second Republic. The Kashubians constituted for 60% of the county’s population. The emigration of part of the Kashubians to Germany began with the action of family joining in 1956–1959. Approximately 210–220 persons left at that time. In the following years, the departures have been put to a halt and until 1963 only few were allowed to leave Poland. By the end of the 1960s, approximately 600 Kashubians have left the county. The normalisation of the relationship between Poland and the German Federal Republic after 1970 caused an increase in the number of emigrating Kashubians, who would leave mostly for economic reasons. In 1971–1979, 2,685 Kashubians left the Bytów county for Germany, and in general, in the years 1956–1979 – approximately 3,100.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Akt Nowych: Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Ministerstwo Ziem Odzyskanych.
2.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Koszalinie 1950–1954; Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Koszalinie 1954–1983; Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Słupsku 1983–1990.
3.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie: Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Koszalinie 1954–1983.
4.Archiwum Państwowe w Koszalinie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie.
5.Archiwum Państwowe w Olsztynie: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
6.Galikowski S., Położenie i walka ludności polskiej w latach 1918–1944, w: Dzieje ziemi bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań 1972.
7.Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970, Warszawa 2005.
8.Korbel J., Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy, wyd. 2, Opole 1986.
9.Literska K., Migracje Kaszubów bytowskich do RFN w latach 1971–1975, w: Pomorze – trudna Ojczyzna? Kształtowanie się nowej tożsamości 1945–1995, red. A. Sakson, Poznań 1996.
10.Literski S., Przemiany demograficzne i społeczne w latach 1945–1968, w: Dzieje ziemi bytowskiej, red. S. Gierszewski, Poznań 1972.
11.Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, red. W. Borodziej, H. Lemberg, t. 3. Województwo poznańskie i szczecińskie, wybór i oprac. S. Jankowiak, K. Steffen, Warszawa 2001.
12.Obracht-Prondzyński C., Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002.
13.Powszechny sumaryczny spis ludności z 14 II 1946 r., „Statystyka Polski” 1947, seria D, z. 1.
14.Romanow Z., Freie Europäische Jugend – tajna organizacja bytowskiej młodzieży kaszubskiej w 1950 r., „Acta Cassubiana” 2015, t. XVII.
15.Romanow Z., Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945–1975, Słupsk 2010.
16.Romanow Z., Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945–1960, Słupsk 1999.
17.Rybicki H., Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po II wojnie światowej, Słupsk 1988.
18.Ryś M., Przesiedlenie ludności niemieckiej z powiatu bytowskiego w latach 1945–1950, „Słupskie Studia Historyczne” 1995, nr 4.
19.Ryś M., Weryfikacja i rehabilitacja narodowościowa w powiecie bytowskim po zakończeniu drugiej wojny światowej, „Przegląd Zachodniopomorski” 2003, z. 4.
20.Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990.
21.Skóra W., Kaszubi i słupski proces Jana Bauera z 1932 roku. Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim, cz. 1, Słupsk–Poznań 2016.
22.Spis ludności na Ziemiach Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948, „Polska Ludowa. Materiały i Studia” 1967, t. 6.
23.Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2012.