Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu
(Reformation and the people of West Pomerania – an outline of the problem)

Authors: Justyna Żukowska
Keywords: Reformation Protestantism West Pomerania religion Church clergy
Data publikacji całości:2017
Page range:19 (37-55)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the spread of the Reformation in the 16th century in West Pomerania, with a special consideration for its influence on the populace. It illustrates the influence of the Reformation on the industrial culture and the development of education in the greater cities of West Pomerania, i.e. Szczecin, Koszalin or Słupsk. The article constitutes for an outline of the issues related to the religious movement in 16th century Pomerania.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białecki T., Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1918 r., Wrocław 1992.
2.Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 1996.
3.Dzieje Koszalina, red. B. Drewniak, H. Lesiński, Poznań 1967.
4.Dzieje Szczecina, t. II, Wiek X – 1805, red. G. Labuda, Warszawa 1963.
5.Giza A., Podralski J., List Zygmunta Augusta do książąt pomorskich z 1568 roku, „Miscellanea Historica – Archivistica” 2000, t. XII.
6.Giza A., Podralski J., Listy królów polskich do książąt pomorskich z drugiej połowy XVI w., „Archeion” 2000, t. CI.
7.Hasło Paul vom Rode, http://www.pomeranica.pl/wiki/Paul_vom_Rode (22.03.2017).
8.Historia Pomorza, t. II, Do roku 1815, cz. 1 (1464/66–1648/57), red. G. Labuda, oprac. M. Biskup, M. Bogucka, B. Wachowiak, Poznań 1976.
9.Historia Słupska, red. S. Gierszewski, Poznań 1981.
10.Kaczmarczyk H., Próba przedstawienia wydarzeń reformacyjnych w niektórych miastach Pomorza zachodniego, w: Szkice Słupskie, Poznań 1960.
11.Lindmajer J., Czarnik A., Dzieje Słupska, Słupsk 1986.
12.Łopatecki K., Cuius regio eius religio w wojskach Rzeczpospolitej? Kwestia wolności głoszenia wiary wśród żołnierzy w latach dwudziestych XVII wieku, w: Studia nad reformacją, red. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok 2010.
13.Machura H., Machura A., Madeła Z., Księżne wdowy mieszkanki słupskich zamków, Słupsk 2002.
14.Meller K., „Noc przeszła, a dzień się przybliżył”. Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku, Poznań 2004.
15.Odyniec W., Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII w., Gdynia 1966.
16.Pomorze Zachodnie. Nasza ziemia ojczysta, red. K. Ślaski, Poznań 1960.
17.Reformacja na polskich ziemiach zachodnich w 500-lecie urodzin Marcina Lutra, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1986.
18.Schramm G., Szlachta polska wobec reformacji 1548–1607, przeł. J. Górny, red. M. Ptaszyński, Warszawa 2015.
19.Stawski T., Sekularyzacja Pomorza Zachodniego w latach 1534–1570, w: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI–XVIII w.), red. J. Wiśniewski, Olsztyn 2008.
20.Szczaniecki M., Ślaski K., Dzieje Pomorza Słupskiego i innych terenów województwa koszalińskiego w wypisach, Poznań 1961.
21.Szultka Z., Język polski w Kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do XIX wieku, Wrocław 1991.
22.Ślaski K., Dzieje ziemi kołobrzeskiej do czasów jej germanizacji, Toruń 1948.
23.Topolski J., Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej potęgi do utraty niepodległości (1501–1795), t. II, Poznań 1999.
24.Turek-Kwiatkowska L., Kultura umysłowa na Pomorzu zachodnim od XVI do XVIII wieku, regiony w dziejach Polski. Pomorze zachodnie, z. 3, Polska i Pomorze Zachodnie w XVI–XVIII wieku, red. K. Kozłowski, Szczecin 1994.