Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
(The native populace in the activities of the Association for the Development of the Western Territories)

Authors: Adam Makowski
Keywords: native populace Association for the Development of the Western Territories Poland 1956–1970
Year of publication:2017
Page range:23 (259-281)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the involvement of the Association for the Development of the Western Territories in solving the problems of the native population in the western and northern territories of Poland after 1956. The activists of the association attempted to use the political thaw felt after Władysław Gomułka’s return to power in 1956 in order to reactivate the state’s active policy regarding the territories acquired after 1945. They dedicated much of their attention to improving the situation of the native populace and stopping its exodus to Germany. The association contributed to improving the material situation of this group, organising its financial position, restoring the memory of pro-Polish activities of its representatives before the Second World War. The effects of the association’s actions were apparent during the short period directly after its founding. By the end of 1950s, the political authorities have gradually stopped tolerating the existence of individual social activity, turning almost all organisations – including the Association for the Development of the Western Territories – into executors of their own plans.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dziennik Ustaw, nr 17, poz. 71 z 5.04.1958 r.
2.Dziennik Ustaw, nr 4, poz. 25 z 8.01.1951 r.
3.Protokół VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej, 19–21.10.1956 r., „Nowe Drogi”, 1956, nr 10.
4.„Trybuna Ludu” 1956.
5.„Tygodnik Zachodni” 1956.
6.Berlińska D., Sołdra-Gwiżdż T., Ludność rodzima i mniejszość niemiecka w Polsce: stan badań, w: Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane problemy, red. E. Basiński, J. Mucha, A. Sadowski, „Pogranicze. Studia Społeczne” 1997, t. 6.
7.Bolduan T., Losy społeczne i polityczne Słowińców w Klukach w latach 1945–1975. Próba oceny, w: Studia kaszubsko-słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej (Łeba 11–13.05.1992), red. J. Treder, Łeba 1992.
8.Cimała B., Senft S., Ludność rodzima Śląska Opolskiego w opinii wojewódzkiej instancji PZPR w latach 1956–1960, „Studia Śląskie” 1997, t. 55.
9.Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970, red. F. Hawranek, Warszawa–Wrocław 1973.
10.Garlicki A., Z tajnych archiwów, Warszawa 1993.
11.Jankowiak S., Akcja „łączenia rodzin” między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną w latach 1949–1954, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 3.
12.Jankowiak S., Łączenie rodzin między Polską a Niemcami w latach pięćdziesiątych, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, nr 9/10.
13.Jasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, w: Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
14.Jordanek Z., Ludność rodzima-autochtoni ziem zachodnich i północnych, „Rocznik Koszaliński” 1996.
15.Jordanek Z., Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w procesie integracji ziem zachodnich i północnych w latach 1957–1970, Koszalin 2002.
16.Kusiak F., Autochtoni w jednostkach bojowych Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1949–1959, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1999, nr 4.
17.Makowski A., Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950–1960, Szczecin 2006.
18.Nitschke B., Wyjazdy ludności rodzimej do obu państw niemieckich w latach 1950–1958, w: Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po II wojnie światowej, red. S. Łach, Słupsk 1997.
19.Osękowski C., Integracja i dezintegracja społeczna w Polsce Zachodniej i Północnej w latach 1945–1956, w: Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. Próba bilansu, red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, Warszawa 1996.
20.Osękowski C., Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956: procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994.
21.Osękowski C., Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970, „Rocznik Lubuski” 1992, t. XVI.
22.Rauziński R., Przeobrażenia społeczno-demograficzne ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1985, w: Polska ludność rodzima na ziemiach zachodnich i północnych po II wojnie światowej. Materiały z sympozjum naukowego w Instytucie Śląskim w Opolu w dniu 25 X 1988, red. R. Rauziński, S. Senft, Opole 1990.
23.Rauziński R., Szczygielski K., Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Opole 2008.
24.Romanow Z., Przebieg paszportyzacji ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1951–1953, w: Ziemie zachodnie i północne w okresie stalinowskim, red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999.
25.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
26.Staruchold G., Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne 1944–1948, Olsztyn 1995.
27.Staruchold G., Autochtoni polscy, niemieccy, czy… Od nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001.
28.Staruchold G., Wiater M., Wrocławska fatamorgana, czyli jak nie zbudowano Pomnika Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2002, nr 2.
29.Staruchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
30.Tomczak M., Ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1952, „Przegląd Zachodni” 1999, nr 3.
31.Senft S., Sytuacja polskiej ludności rodzimej na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1960, w: Polska ludność rodzima na ziemiach zachodnich i północnych po II wojnie światowej, cz. I I, m ateriały z badań w 1989 r., red. R. Rauziński, S. Senft, Opole 1990.
32.Zaćmiński A., Działalność zagraniczna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970, Bydgoszcz 1995.
33.Zaćmiński A., Stosunek Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich do problemu niemieckiego w latach 1957–1970, w: Promotio Historica. Zbiór prac adiunktów Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, red. Z. Biegański, Bydgoszcz 1998.