Search

Result: Found records: 285 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Relationships between Physical Characteristics and Ranking of Young Tennis Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
4. Chosen induvidual factors of adolescents' physical development in their leisure time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
5. WYBRANE PROBLEMY POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
6. Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
7. Wycena wartości parku sołackiego w poznaniu metodą wyceny warunkowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
8. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
9. Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
10. Propaganda osiągnięć spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych na łamach czasopisma „Głos Szczeciński” do 1956 roku. Z dziejów komunistycznej indoktrynacji polskiego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
11. On cyberimmortality
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
12. Efekty zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
13. Przyczynowość w badaniach marketingowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
14. Wybrane zagadnienia współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w ujęciu ekonomii gałęziowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
15. Publiczny transport zbiorowy w Trójmieście w kontekście równoważenia rozwoju aglomeracji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
16. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
17. MODELE PLS-PM I ICH ZASTOSOWANIA W PREDYKCJI I WYJAŚNIANIU ZJAWISK EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
18. Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
19. Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
20. Chorwacja rok po wstąpieniu do Unii Europejskiej – wzmocnienie czy osłabienie potencjału ugrupowania integracyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
21. Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
22. Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Czerwonak
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
23. Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
24. Endocrine Responses to Physical Training and Tribulus Terrestris Supplememtation in Middle-Age Men
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
25. Creative marketing in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
26. Service branches as activities minimizing wage inequality within European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
27. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
28. The Role of Knowledge in Provision of Medical Services
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
29. The hotel investment market in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
30. The effectiveness of actions in the field of road safety
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
31. Analysis of Multidimensional Information Structures in Economic Service Process – Nonlinear Approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
32. Effectiveness of reciprocal rule in tourism: evidence from a city tourist restaurant
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Go to
33. The Diversity of the Place of Residence of Students and their Level of Physical Activity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
34. Geneza i przegląd psychologicznych koncepcji mądrości
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
35. Kripkeański Wittgenstein, faktualizm i znaczenie
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Go to
36. Richard Gale i problem negacji
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Go to
37. Porównanie efektywności informacyjnej rynku finansowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
38. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
39. Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
40. Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
41. Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
42. Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
43. Migracja wartości w spółkach dywidendowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
44. Logistics costs and balanced scorecard in business management
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
45. Testowanie silnej efektywności informacyjnej rynku polskich funduszy emerytalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
46. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
47. Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
48. Scoringowa metoda wyznaczania sektorowego wskaźnika siły fundamentalnej na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
49. Długoterminowe reakcje cenowe na podziały akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
50. Ryzyko rynkowe inwestycji w akcje na GPW w Warszawie w latach 2009 - 2015. Analizy branżowe.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
51. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
52. Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
53. POMIAR ZAUFANIA WEWNĘTRZNEGO W ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
54. Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
55. Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
56. Intellectual Capital in Polish and U.S. Counties – A Comparative Analysis
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
57. The economic dimension of the impact of sector exclusions for the processes of shaping the structure and the amount of communication compensations granted by the insurance companies in Poland and the European Union
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
58. SPA and wellness services as a factor of growth in competitiveness of hotel objects in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
59. Presence of the gastronomic franchise chains in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
60. Issues with classification and categorization of accommodation in Poland and in the EU
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
61. Benefits and costs socio - economic construction of the S3 expressway between Szczecin - Gorzow Wielkopolski
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
62. Small border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as an element of cross-border cooperation
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
63. The open innovation process in SPA & wellness tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 19, 3/2016 2016 Go to
64. Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
65. KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
66. OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
67. ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
68. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GMINIE KOMORNIKI W LATACH 2010–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
69. ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OCHRONIE KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
70. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
71. Innovative Approach for Tourism Enterprise in Albania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
72. Current state, problems and trends of development of the Bulgarian hotel industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
73. Marketing analysis of social media – definition considerations
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
74. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
75. Structure and future development of the service sector in Bangladesh
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
76. Evaluation of the organizational environment in an educative technological institution
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
77. Process of creation social innovation as a example of innovation in services according to the case of Culture and Creative Industries Incubator in Szczecin
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
78. Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
79. Platforma Obywatelska w Legnicy w latach 2001–2015
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
80. Fundusze REIT – doświadczenia światowe a rynek polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
81. Nieciągłość autobiografii. Pamiętam że. To, co wspólne I Georges’a Pereca
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Go to
82. O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
83. Determinants of effective management in the sport with the use of large sport arenas in selected cities
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
84. Healthcare as a task of local government in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
85. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
86. Promotion and educational role of the House of Words - Lublin regional tourism product
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
87. The concept of comprehensive offer of tourism area
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
88. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
89. Depopulation in rural areas of Dobrudza Region and its impact on the school network
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
90. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
91. Aktywność turystyczna mieszkańców wsi – studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
92. Strategiczna karta wyników w zarządzaniu obiektami hotelarskimi
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
93. Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
94. Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
95. Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
96. Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
97. Kształtowanie mobilności miejskiej w odniesieniu do komunikacji społecznej na przykładzie Gdyni
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
98. Instrumenty merchandisingu w bankowych placówkach detalicznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
99. Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
100. Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
Page