Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Shaping the function of housing policies spatial selected municipalities in poland in the context of local conditions socio-economic)

Authors: Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tomasz Kuźniar
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: spatial planning local government sustainable development
Year of publication:2016
Page range:12 (381-392)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the current legal conditions municipalities as basic units of territorial division of the country they have the greatest sway planning. Local governments conduct their own area a number of local policies, one of which the most important is the spatial policy, expressed in the theories of urban planning. Poland has a hierarchical planning system, therefore the spatial policy of the community should be consistent with the prerogatives contained in the documents of higher order and the constitutional principle of sustainable development. The article attempts to assess the association, appointed in the policies of spatial development directions feature housing with the processes of demographic and economic conditions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Przybyła, Z. (2014). Rozwój zrównoważony jako koncepcja dynamiczna kształtowania przestrzeni gospodarczej. W: J. Potocki, J. Ładysz (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.Śleszyński, P. Komornicki T., Deręgowska, A., Zielińska B., (2015). Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 r. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
3.Zbierska, A. (2015). Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy, W: B. Kryk, L. Kłos (red.), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 40, (tom 2). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
5.Ustawa z 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).