Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

POZIOM I DYNAMIKA WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ JEJ ZRÓŻNICOWANIE W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000–2011


(The level, dynamic and diversity of labor productivity case of EU regions in 2000–2011)
14 (11-24) Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar More
2.

INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH


(Tools supporting retain of natural resources on the rural areas)
14 (25-38) Lidia Kłos More
3.

GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU


(Ready to change the teachers a chance of education XXI century)
12 (39-50) Grażyna Leśniewska More
4.

POLITYKA WALKI Z UBÓSTWEM NA POZIOMIE UNIJNYM I KRAJOWYM


(Policy against poverty at european and national level)
14 (51-64) Małgorzata Łatuszyńska, Shivan Fate More
5.

IDENTYFIKACJA I OCENA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REGIONÓW POLSKI NA PODSTAWIE ANALIZY SIECI RELACJI


(Dentification and assessment of social capital of polish regions based on analysis of network relations)
16 (65-80) Urszula Markowska-Przybyła More
6.

JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW


(Quality of government and its diversity at regional level – example of Polish provinces)
12 (81-92) Danuta Miłaszewicz, Elżbieta Jabłońska More
7.

MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY


(The elderly in the Polish labour mark)
14 (93-106) Ewa Mazur-Wierzbicka More
8.

MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI


(Quadruple helix model and smart specialization strategies implementation.)
10 (107-116) Joanna Morawska-Jancelewicz More
9.

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU


(Green public procurement as an instrument supporting sustainable transport)
12 (117-128) Urszula Motowidlak More
10.

STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W RELACJI DO PROCESU ADAPTACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA W REGIONACH


(The complexity of social capital in relation to the process of economic adaptation in regions)
12 (129-140) Agnieszka Mrozińska More
11.

ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE KRAJÓW ASEAN – KONWERGENCJA CZY POLARYZACJA?


(Economic diversification of asean countries: convergence or polarization?)
16 (141-156) Michał Scheibe More
12.

W KWESTII PROBLEMÓW Z POMIAREM INNOWACYJNOŚCI GOSPODAREK


(Problems with the measurement of innovativeness of the economies)
12 (157-168) Joanna Staśkiewicz More
13.

DEPRYWACJA MATERIALNA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE NA TLE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE


(Material deprivation of households in Poland in comparison to other EU Member States)
14 (169-182) Izabela Szamrej-Baran More
14.

KWESTIA DEFICYTU ZASOBÓW WODNYCH NA ŚWIECIE


(Questions of the shortage of water resources in the world)
12 (183-194) Agnieszka Thier More
15.

REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ


(The recommendations of the committee of the regions for the EU Cohesion Policy)
12 (195-206) Jadwiga Urban-Kozłowska More
16.

WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Z PRACODAWCAMI W PODREGIONACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


(Vocational education cooperation with employers in subregions of Zachodniopomorskie Voivodeship)
12 (207-218) Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz More
17.

ZNACZENIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PLANOWANIU PROJEKTÓW PUBLICZNYCH


(The importance of risk management in the planning of public projects)
16 (219-234) Henryk Brandenburg More
18.

BUDŻET OBYWATELSKI JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA POZIOMIE LOKALNYM – PRZYKŁAD ŁODZI


(Participatory budget as a tool for the implementation of sustainable development on local level – example of Lodz)
12 (235-246) Małgorzata Burchard-Dziubińska More
19.

ANALIZA CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH ZMIAN CEN AKCJI BANKÓW W EUROPIE


(Analysis of factors macroeconomic changes in stock prices of banks in Europe)
12 (247-258) Patrycja Chodnicka-Jaworska, Katarzyna Niewińska More
20.

JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ JAKO WSKAŹNIKI POSTRZEGANIA STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH


(Quality and availability as indicators of perceptions of social infrastructure state in rural areas)
12 (259-270) Małgorzata Dolata More
21.

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W MONGOLII


(Transition in Mongolia)
12 (271-282) Khaliunaa Erdenekhuu More
22.

ZMIANY ILOŚCIOWE W SEKTORZE OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI – EFEKT DEREGULACJI CZY DEKONIUNKTURY?


(Quantitative changes in the real estate management sector – the effect of deregulation or of recession?)
16 (283-298) Iwona Foryś More
23.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ


(Sustainable development and corporate social responsibility from a business perspective)
12 (299-310) Katarzyna Gadomska-Lila, Justyna Wasilewicz More
24.

OCENA GMINY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ ROLNICZĄ I MOŻLIWOŚCI JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W GMINĘ TURYSTYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI


(Assessment of an agricultural commune and new possibilities of its modification to a tourist commune by an example of the Jordanów Śląski commune)
12 (311-322) Eleonora Gonda-Soroczyńska, Agnieszka Winiarska More
25.

ANALIZA PORÓWNAWCZA DOTYCZĄCA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO


(Comparative analysis in terms of public-private partnership on the example of the energetic sector)
22 (323-344) Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik More
26.

EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE JAKO STYMULATORY ROZWOJU LOKALNEGO I WSPÓLNOT LOKALNYCH


(Organic farms as drivers of local development and local communities)
10 (335-344) Jolanta Kondratowicz-Pozorska More
27.

ROLA FUNDUSZY I PROGRAMÓW UE W POPRAWIE JAKOŚCI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO


(The role of eu funds and programs to improve the quality of social capital)
10 (345-354) Teresa Miś More
28.

PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


(Companies with foreign capital and foreign trade of western pomeranian voivodeship economy)
14 (355-368) Halina Nakonieczna-Kisiel More
29.

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PEŁCZYCE


(Determinants of innovative activity of enterprises in Pełczyce)
12 (369-380) Marlena Płonka, Roman Tylżanowski More
30.

KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH


(Shaping the function of housing policies spatial selected municipalities in poland in the context of local conditions socio-economic)
12 (381-392) Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Tomasz Kuźniar More
31.

OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW


(Evaluation of the execution of development strategy’s objectives of city and commune of kórnik according to the habitants opinion)
16 (393-408) Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański More
32.

ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO


(The analysis of urban pressure on protected areas on the example of puszczykowo commune)
14 (409-422) Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Marta Lisiak, Piotr Szczepański More
33.

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH W GMINIE KOMORNIKI W LATACH 2010–2013


(The analysis of the attributes affecting the value of undeveloped real estates in the komorniki commune in years 2010–2013)
16 (423-438) Adam Zydroń, Aleksandra Maciejewska, Anna Zbierska, Magdalena Antkowiak More
34.

RECENZJA KSIĄŻKI JUSTYNY FRANC-DĄBROWSKIEJ, MAŁGORZATY PORADY-ROCHOŃ, MAGDALENY ZIOŁO, ARKADIUSZA BABCZUKA, STABILIZOWANIE FINANSÓW PODMIOTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO W WARUNKACH ZABURZEŃ FINANSOWYCH, CEDEWU, WARSZAWA 2015, SS. 177

6 (439-444) Stanisław Flejterski More