Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 46/1 2016
REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(The recommendations of the committee of the regions for the EU Cohesion Policy)

Authors: Jadwiga Urban-Kozłowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Keywords: Cohesion Policy; place-based approach multilevel governance; structural funds
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (195-206)
Klasyfikacja JEL: K23 R58 K33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Committee of the Regions plays an active role in shaping the EU Cohesion Policy. The aim of this paper is to present key recommendations of the Committee of the Regions for the Cohesion Policy beyond the year 2020. Firstly, the Committee of the Regions suggests that granting structural funds should be based on functional regions rather than the NUTS 2 regions. Secondly, it is necessary to assess the territorial impact of different EU policies and strategies. Thirdly, the concept of multilevel governance and the partnership principle should be clarified.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barca, F. (2009). An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/barca_report_/barca_report_en.pdf.
2.Głąbicka, K., Grewiński, M. (2005). Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
3.Hübner, D. (2010). Wywiad z Prof. Danutą Hübner, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Dwumiesięcznik Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, nr 1, 21–41.
4.Komisja Europejska (2010). Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
5.Komisja Europejska (2015). Territorial Agenda 2020 put in practice – Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach. Volume I – Synthesis Report. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-cohesion/territorial_agenda_2020_practice_report.pdf.
6.Komitet Regionów (2014). Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie. Dz.U. C 174 z 7.6.2014, 1–4.
7.Komitet Regionów (2015a). The Future of Cohesion Policy – Report I. Pobrano z: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Future-CP-Report-I-Final.pdf.
8.Komitet Regionów (2015b). The Future of Cohesion Policy – Report II. Pobrano z: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Future_of_Cohesion_Policy_report_II.pdf.
9.Komitet Regionów (2012). Tworzenie europejskiej kultury wielopoziomowego sprawowania rządów: Biała księga Komitetu Regionów – działania następcze. OJ C 113, 18.4.2012, 62–72.
10.Komitet Regionów (2015c). Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020. OJ C 195, 12.6.2015, 30–35.
11.Komitet Regionów (2016a). Wizja terytorialna do 2050 r.: jaka będzie przyszłość?. OJ C 51, 10.2.2016, 8–13.
12.Komitet Regionów (2016b). Wskaźniki rozwoju terytorialnego – Wyjść poza PKB. OJ C 120, 5.4.2016, 16–21.
13.OECD (2002). Redefining territories: the functional regions. Paryż.
14.Redakcja (2010), Zarządzanie wielopoziomowe: od koncepcji do konkretnego zastosowania. Dwumiesięcznik Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli, nr 1, 7–13.