Search

Result: Found records: 40.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
3. Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
4. MODEL POCZWÓRNEJ HELISY JAKO NARZĘDZIE WDRAŻANIA STRATEGII INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
5. REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
6. ROLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OCHRONIE KRAJOBRAZU I ŁADU PRZESTRZENNEGO W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
7. KWESTIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
8. PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
9. The concept of comprehensive offer of tourism area
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
10. Realizacja krajowego programu zwiększania lesistości w kontekście struktury własności gruntów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
11. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
12. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
13. Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
14. Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
15. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
16. Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
17. Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
18. The role of Local Action Groups in promoting rural areas in the Małopolska region in Poland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
19. Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
20. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
21. Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
22. Does EU Funding Support the Development of Tourism? Case Study of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
23. Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
24. Znaczenie turystyki żeglarskiej w rozwoju lokalnej gospodarki na przykładzie gminy Darłowo
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
25. Dynamika zmian publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
26. The European Union funds in the implementation of the concept of sustainable development in the context of financing projects related to the re- use of Europe’s cultural heritage
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
27. The Lubelskie region as a beneficiary of the EU cohesion policy funds – experiences and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
28. WPŁYW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
29. ANALIZA SWOT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W REGIONALNEJ GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007–2013
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
30. Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
31. Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
32. Wspólnoty lokalne w kształtowaniu procesów rewitalizacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
33. Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
34. GOSPODARKA WSPÓŁDZIELENIA W KONCEPCJI SMART CITY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
35. Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
36. Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
37. Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
38. Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
39. Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
40. Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page