Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-07
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (47) 2017
Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(The Development of Tourism in the Region in the Context of Entrepreneurship and Innovation)

Authors: Marzena Wanagos
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Keywords: tourism development region entrepreneurship innovation
Data publikacji całości:2017
Page range:8 (73-80)
Klasyfikacja JEL: L26 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the topic of entrepreneurship and innovation in relation to tourism in the region. The aim of the paper is to show the relationship between entrepreneurship and innovation in business and to link this issue with tourism in the region. The results of the diagnostic survey conducted in the Pomorskie Voivodeship are also presented. The study shows that entrepreneurs show entrepreneurial and innovative attitudes, willingly introduce changes and facilities in their companies and are eager to benefit from the support of local government institutions. They consider that cooperation between actors is one of the basic conditions for innovation and development of the region.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2.Drucker, R. (1992). Innowacyjność i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.John, P. (2001). Local Governance in Western Europe. London: Thousand Oaks.
4.Kizielewicz, J. (2016). Trudności samorządów terytorialnych w Polsce w procesie planowania rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417, 46‒54.
5.Kotylak, S., Egri, M. (2014). Compararive analysis of cultural and creative industries in selected cities in Turkey and Poland. W: N. Drelukiewicz, A. Memepel-Śnieżyk, A. Sokół, A. Sołoma (red.), Market in the modern economy ‒ management – processes (s. 73‒80). Bratyslawa: Kartprint.
6.Małachowski, K. (2015). Dylematy konkurencyjności regionalnej ‒ zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 881. Ekonomiczne Problemy Usług, 118, 225‒235.
7.Nuszkiewicz, K., Roman, M. (red.). (2013). Innowacje w rozwoju turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
8.Skyrnie, D.J. (1999). Knowledge networking. Creating the collaborative enterprise. Oxford: Taylor & Francis.
9.Smalec, A. (2011). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 682. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 231‒244.
10.Sołtysik, M. (2013). Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
11.Studzieniecki, T. (2016). The development of cross-border cooperation in an EU macroregion ‒ a case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance, 39, 235‒241.
12.Szomburg, J. (2013). Innowacyjność i przedsiębiorczość bez siebie żyć nie mogą. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 4 (59).
13.Wanagos, M. (2014). Wsparcie rozwoju lokalnego przez działania marketingowe władz samorządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 824. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 35, 109‒117.
14.Wanagos, M., Smalec, A., Małachowski, K. (2017). Local government activities relating to local entrepreneurship by tourism entities in the Pomeranian Voivodeship. W: 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Sborník příspěvků, Kurdějov. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-91.