Search

Result: Found records: 93.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
2. Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
3. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires (CB) v. Komisja Europejska
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
4. ZASTOSOWANIE KONCEPCJI EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH OPERATORÓW LOGI STYCZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
5. ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY, ŁAŃCUCH DOSTAW I ŁAŃCUCH WARTOŚCI – PRÓBA USYSTEMATYZOWANIA KONCEPCJI
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
6. W kwestii imigracji edukacyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
7. O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Demografia rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim na tle elit zachodnioeuropejskich. Wybrane problemy
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
9. KSZTAŁTOWANIE TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU REGIONU POPRZEZ DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
10. MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI KORPORACJI TRANSNARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
11. Abdicatio hereditatis in iure Polonia Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
12. Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
13. Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy Ordynacja podatkowa
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
14. Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
15. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
16. Przestępstwa dystansowe i tranzytowe
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
17. Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
18. Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
19. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
20. Prohibition of the use of force and legality of humanitarian intervention
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
21. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
22. Przyczynienie uzasadniające zmniejszenie odszkodowania należnego pacjentowi na gruncie art. 362 k.c.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
23. European Administration of the Danube in Hungary
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
24. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
25. Zmiany w regulacji odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej dotyczące sprzedaży między profesjonalistami
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
26. Sprawozdanie z XVI polsko-czesko-słowackiej konferencji prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”, Pogorzelica 5–8 września 2015 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
27. Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 23 października 2015 roku)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
28. POSTRZEGANIE ŻYWNOŚCI O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
29. INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
30. Adresaci roszczeń z art. 446 Kodeksu cywilnego o naprawienie szkód wyrządzonych przez samobójcę
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
31. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
32. Tryb uzyskiwania dowodu z akt Sądów Metropolitalnych – uwagi ogólne w kontekście działalności sądów karnych.
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
33. Granice podmiotowe zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie, której stroną jest osobowa spółka handlowa
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
34. Porozumienia procesowe – alternatywa czy dominanta w postępowaniu karnym?
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
35. Wschodnia Ukraina w obliczu masowych zaginięć
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
36. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza)
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
37. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn . I KZP 8/15
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Go to
38. Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
39. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – przegląd wybranych zmian w systemie gospodarowania elektroodpadami
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
40. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
41. Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
42. Decyzja zakazująca podjęcia lub wykonywania działalności gospodarczej jako szczególny środek policji gospodarczej w prawie niemieckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
43. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
44. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 roku, sygn. II AKA 7/15
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
45. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
46. Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
47. Sport arbitration and interim measures – a Swiss glance
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
48. Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
49. Strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w polityce inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
50. Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
51. Zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie jednostek mikro
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
52. Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
53. Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
54. Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
55. Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
56. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
57. Counteracting Social Exclusion of People with Motor Dysfunctions through Physical Culture- Opinions of People with and without Physical Disabilities
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
58. Współkontrola przedsiębiorstwa w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
59. Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
60. Potrzeby informacyjne inwestorów na rynku nieruchomości przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
61. Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
62. Kształtowanie działalności komunikacyjnej ośrodków transferu technlogii - dobre praktyki z zagranicy
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
63. Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
64. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
65. Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
66. Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
67. Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
68. Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
69. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
70. Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
71. Świat fabrykowany przez figurę Ojca. Model unisex jako reakcja na patriarchalne status quo (World fabricated by the figure of the Father. Unisex model as a backlash against the patriarchal status quo)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
72. Prawne i organizacyjne aspekty wspólnej obsługi administracyjnej finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych – analiza rozwiązań organizacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
73. Przestrzenie ziemskich rozkoszy oraz pokuty św. Marii Magdaleny w hagiografii i homiletyce dawnej Polski
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
74. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
75. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
76. Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Go to
77. Znaczenie monitoringu w kształtowaniu regionalnych produktów sieciowych w turystyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
78. Historische Grundzüge ausgewählter deutscher Komposita. Unter Berücksichtigung von Sonderformen und atypischen Entwicklungsprozessen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
79. Tourist Space and its Role in the Activities of Tourism Enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
80. Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
81. Self-esteem of people who practice sport in relation to their experiencing the flow state and their style of coping with stress
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
82. Rola samorządu terytorialnego w procesie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie miasta Gdyni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
83. Death of the Magnate: Life Expectancy of the Magnatery in the Polish–Lithuanian Commonwealth Versus the Demography of the Western European Elites in the Early Modern Age
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
84. Holobionts, Symbiosis and New Narratives for the Troubled Times of Donna Haraway’s Chthulucene
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Go to
85. Smart Supply Chain – challenges of information-driven management
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
86. Implementation Barriers of Lean Manufacturing in the Production Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
87. Remote working and teleworking. Some points of reflection in the context of the current SARS-CoV-2 pandemic
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2020 (32) 2020 Go to
88. Normal Levels of TSH Affect the Metabolic Profile Differently in Physically Active Males and Females
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
89. Usługa pobrania i przechowywania komórek macierzystych a zwolnienie z VAT – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2018 roku, I FSK 750/16
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
90. The Problem of Culture and Nature in Carl Gustav Jung’s Psychoanalytical Concept
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Go to
91. Problematyka artystycznego wykonania utworu przez muzyka klasycznego w kontekście preferencyjnych regulacji w PIT. Wybrane zagadnienia prawnoautorskie i podatkowe
(Studia Administracyjne)
1(15)|2022 2022 Go to
92. The ambiguous beginning of life and the binary pattern – a phenomenological analysis of intersexual experience
(Analiza i Egzystencja)
65 (2024) 2024 Go to
93. Rola i siła argumentów z prawa w oświeceniowym dyskursie sejmowym (na podstawie mów Kazimierza Nestora Sapiehy)
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Go to
Page