Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Religious Diversity and Reproductive Attitudes of the Polish Aristocracy in the 16th Century and the First Half of the 17th Century)

Authors: Marzena Liedke ORCID
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Keywords: religious diversity reproductive attitudes number of children in a family magnate (nobility) families
Year of publication:2017
Page range:15 (49-63)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 537

Abstract

The article is an attempt to answer the question whether professed religious affiliation influenced the number of children in aristocratic Christian families and whether there were other factors with some impact on that demographic parameter. The analysis has been carried out on the database containing the numbers of children who reached adulthood in aristocratic families – 41 Orthodox, 40 Calvinistic and 89 Catholic – living in the Polish–Lithuanian Commonwealth (formally the Crown of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania) in the 16th century and the first half of the 17th century.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biskupski, Stefan. Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego. T. 1. Warszawa: PAX, 1956.
2.Chłapowski, Krzysztof. Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.
3.de Moor, Tine, Jan Luiten van Zanden. „Girl Power: The European Marriage Pattern and Labour Markets in the North Sea Region in the Late Medieval and Early Modern Period”. The Economic History Review 63 (2010): 1–33.
4.Dworzaczek, Włodzimierz. Genealogia. T. 2 (tablice). Warszawa: PWN, 1959.
5.Dworzaczek, Włodzimierz. „Uwagi o genezie magnaterii”. W: Magnateria polska jako warstwa społeczna, red. Władysław Czapliński, Adam Kersten. Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, 1974.
6.Dzięgielewski, Jan. „Magnaci a senat w Rzeczypospolitej końca XVI–pierwszej połowy XVII wieku. W: Władza i prestiż. Magnateria rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. Jerzy Urwanowicz przy współudz. Ewy Dubas-Urwanowicz i Piotra Guzowskiego, 23–45. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
7.Ferenc, Marek. Mikołaj Radziwiłł Rudy (ok. 1515–1584). Działalność polityczna i wojskowa. Kraków: Historia Iagellonica, 2008.
8.Guzowski, Piotr. „The Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History”. Acta Poloniae Historica 108 (2013): 5–44.
9.Henry, Louis, Claude Levy. „Ducs et pairs sous l’Ancien Régime: Caractéristiques démographiques d’une caste”. Population 15 (1960): 807–830.
10.Hollingsworth, Thomas H. „A Demographic Study of the British Ducal Families”. Population Studies 2 (1957), 1: 4–26.
11.Hollingsworth, Thomas H. „The Demography of the British Peerage”. Population Studies 18 (1964), 2 (Supplement): 56–87.
12.Hurwich, Judith J. Noble Strategies. Marriage and Sexuality in the Zimmern Chronicle. Kirksville: Truman State University Press, 2006.
13.Jabłonowski, Jan Stanisław. Traktat o familiach i koligacjach, wyd. Marek Górny. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.
14.Kempa, Tomasz. Dzieje rodu Ostrogskich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.
15.Kempa, Tomasz. „Kariery przedstawicieli prawosławnych rodów Ogińskich i Stetkiewiczów w XVII wieku – podobieństwa i różnice awansu społecznego, ekonomicznego i politycznego. W: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku”, red. Jerzy Urwanowicz przy współudz. Ewa Dubas-Urwanowicz, Piotr Guzowskiego, 345–368. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.
16.Kempa, Tomasz. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608). Wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997.
17.Kempa, Tomasz. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616). Wojewoda wileński. Warszawa: Wydawnictwo Semper, 2000.
18.Kuklo, Cezary. „Czy społeczeństwo polskie w dobie oświecenia regulowało liczbę dzieci w rodzinach?” Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 51/52 (1990/1991): 19–55.
19.Kulesza-Woroniecka, Iwona. Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVI–XVIII wieku. Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 2002.
20.Liczbińska, Grażyna. Umieralność i jej uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania. Poznań: Biblioteka Telgte, 2009.
21.Liedke, Marzena. Od prawosławia do katolicyzmu. Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2004.
22.Liedke, Marzena. „Recepcja kalendarza gregoriańskiego przez litewską jednotę ewangelicko-reformowaną w świetle akt synodalnych i korespondencji. Jeszcze jeden przyczynek do dziejów wprowadzania reformy gregoriańskiej w Rzeczypospolitej”. W: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. Piotr Guzowski, Marzena Liedke, 76–88. Kraków: Avalon, 2007.
23.Liedke, Marzena. Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016.
24.MacFarlane, Alan. Marriage and Love in England. Modes of Reproduction 1300–1840. Oxford–New York: Blackwell, 1987.
25.McQuillan, Kevin, Gehrmann Rolf. “The Impact of Religious Denomination on Mentality and Behavior. An Introduction”. Historical Social Research / Historische Sozialforschung 42 (2017), 2 (160): 7–22.
26.Meyendorff, John. Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie. Tłum. Krzysztof Leśniewski. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska i Fundacja Dialog Narodów, 1995.
27.Opaliński, Edward. Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1981.
28.Parsons, Michael. Reformation Marriage. The Husband and Wife Relationship in the Theology of Luther and Calvin. Edinburgh: Rutherford House, 2005.
29.Pasek, Zbigniew. Wyznania wiary protestantyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995.
30.Pelczar, Józef. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, Prusach i w Królestwie Polskim. Kraków, 1885.
31.Petrauskas, Rimvydas. „Čamu vymirae magnatèryâ: lësy magnackih rodaǔ Vâlikaga Knâstva Litoǔskaga”. Arche 127 (2014), 6: 11–25.
32.Petrauskas, Rimvydas. Litoǔskaâ znacʹ u kancy XIV– XV st. Sklad – struktura – ulada. Smalensk: Inbiełkult, 2014.
33.Popiołek, Bożena. Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.
34.Rybčonak, Sârgej. „Da prablemy pahodžannâ magnataǔ Glâbovìčaǔ – uladalʹnìkaǔ Zaslaǔskaga zamka ǔ XVI st.”. W: Magnackì dvor ì sacyâlʹnae ǔzaemadzeânne (XV–XVIII stst.): zbornìk navukovyh prac, red. V.M. Papko, A.M. Ânuškevìča, 79–104. Mìnsk: Medysont, 2014.
35.Szołtysek, Mikołaj. Rethinking East-Central Europe: Family Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth. T. 1–2. Bern: Peter Lang, 2015.
36.Weber, Max. „Klasy, stany, partie – podział władzy w obrębie wspólnoty”. W: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyb. Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki, 415–428. Warszawa: PWN, 1975.
37.Wisner, Henryk. Janusz Radziwiłł 1612–1655. Warszawa: Mada, 2000.
38.Witte, John Jr., Robert M. Kingdon. Sex, Marriage and Family in John Calvin’s Geneva. T. 1: Courtship, Engagement and Marriage. Grand Rapids–Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2005.
39.Wolff, Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV w. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1895.
40.Zielińska, Agnieszka. Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.