Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (5-8) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
1 (9-9) Dariusz K. Chojecki More
1.

Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016


(Research Problems and Research Communities of Historical Demography on the Pages of Przeszłość Demograficzna Polski [English: Poland’s Demographic Past] 1967–2016)
19 (11-29) Cezary Kuklo More
2.

Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze


(Vital Events in the Lublin Region from the 16th to the 19th Centuries. The State of Research and its Prospects)
17 (31-47) Piotr Rachwał More
3.

Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku


(Religious Diversity and Reproductive Attitudes of the Polish Aristocracy in the 16th Century and the First Half of the 17th Century)
15 (49-63) Marzena Liedke More
4.

Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)


(The Family in the Parish of Nowy Korczyn in the Second Half of the 18th Century Based on Parish Registers (Part Two))
31 (65-95) Konrad Kołodziejczyk More
5.

Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności


(Registers of the Roman Catholic Parish in Strzyżów in the Years 1784–1918. Accessibility of Sources and the Possibility of Reconstructing the Vital Statistics of the Population)
19 (97-115) Wojciech Ziobro More
6.

Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku


(Demographic Structure of the Population of the Roman Catholic Denomination in the County of Proszowice at the End of the 18th Century)
23 (117-139) Ewa Kaźmierczyk More
7.

Wielkość i struktura gospodarstw domowych w Siemiatyczach w 1807 roku


(The Size and Composition of Households in Siemiatycze in 1807)
26 (141-166) Joanna Schmidt More
8.

Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych


(Social Life of a 19th Century Rural Parish. A Network Analysis)
42 (167-208) Aleksandra Dul More
9.

Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861


(Social Network around Kurier Warszawski Based on its Obituaries of the Years 1821–1861)
43 (209-251) Marek Jerzy Minakowski More
10.

Imiona nadawane dzieciom w rzeszowskiej parafii farnej na początku XX wieku


(Christian Names Given to Children in the Rzeszów Church Parish at the Beginning of the 20th Century)
29 (253-281) Sabina Rejman More
11.

Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej


(The Population Evacuated from the Western Counties of the Grodno Governorate in Siberia in 1916: The Example of the Tomsk Governorate)
40 (283-322) Stefan Dmitruk More
12.

Szkic do społeczno-demograficznego portretu prostytutek w Polsce w latach pięćdziesiątych XX wieku


(A Contribution to the Social and Demographic Portrait of Prostitutes in Poland in the 1950s)
22 (323-344) Urszula Kozłowska More
13.

Prawne problemy początków rejestracji aktów stanu cywilnego w Polsce po II wojnie światowej


(Legal Problems of the Beginnings of Civil Registration of Births, Marriages and Deaths in Poland after World War II)
18 (345-362) Piotr Fiedorczyk More
*

Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 Opole: SilesiaProgres, 2016, ss. 151


(Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 [On the Demographic Past of Krasiejów. Analysis in the light of the Records from 1867–1906], Opole: SilesiaProgres, 2016)
4 (363-366) Piotr Rachwał More
*

Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 551 Piotr


(Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne [Greek Catholics in the Lublin Region in the 19th Century. Source and Demographic Study], Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017)
4 (367-370) Jakub Dobrzyński More
*

Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2016 roku


(The Report on the Meetings of the Group of Historical Demography of the Committee of Demographic Sciences of the Polish Academy of Sciences in 2016)
5 (371-375) Piotr Rachwał More