Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Struktura demograficzna ludności wyznania rzymskokatolickiego powiatu proszowickiego w końcu XVIII wieku
(Demographic Structure of the Population of the Roman Catholic Denomination in the County of Proszowice at the End of the 18th Century)

Authors: Ewa Kaźmierczyk ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny
Keywords: demographic structure Civil-Military Order Commissions censuses Proszowice County Lesser Poland the 18th century historical demography
Year of publication:2017
Page range:23 (117-139)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 425

Abstract

The article presents an analysis of the demographic structure of the Roman Catholic population in the County of Proszowice on the basis of the censuses carried out in the years 1790–1792 by the Civil-Military Order Commission [Polish: Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa] of the Cracow Voivodeship. Thanks to the available sources it is possible to reconstruct the population of villages and towns of a big county of the Cracow Voivodeship, according to their sex, age and marital status. It is also possible to compare those results with other regions of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brodnicka, Emilia. „Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1968): 177–215.
2.de Moor Tine, Jan Luiten van Zanden. „Girl Power: The European Marriage Pattern and Labour Markets in the North Sea Region in the Late Medieval and Early Modern Period”. Economic History Review 63 (2010), 1: 1–33.
3.Hajnal, John. „European Marriage Pattern in Perspective”. W: Population in History: Essays in Historical Demography, red. David V. Glass, David E.C. Eversley, 101–143, Chicago: Aldine Publishing Company, 1965.
4.Hajnal, John. „Two Kinds of Preindustrial Household Formation System”. Population and Development Review 8 (1982), 3: 449–494.
5.Janczak, Julian. „Dom, gospodarstwo i rodzina wiejska w Wieluńskiem u schyłku XVIII stulecia”. W: Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, red. Piotr Franaszek, 117–129. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
6.Janczak, Julian. „Ludność powiatu szadkowskiego w okresie Sejmu Czteroletniego”. Przeszłość Demograficzna Polski 8 (1975): 3–55.
7.Kaźmierczyk, Ewa. „Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego”. Przeszłość Demograficzna Polski 38 (2016), 2: 73–101.
8.Kopczyński, Michał. „Cykl życia jednostki na wsi polskiej u schyłku XVIII wieku”. Studia Demograficzne, 127 (1997), 1: 97–115.
9.Kopczyński, Michał. Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Krupski i S-ka, 1998.
10.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
11.Kuklo, Cezary. „Gospodarstwo domowe mieszczan-rolników kłobuckich w końcu XVIII wieku”. W: Celem nauki jest człowiek… Studia z historii społecznej i gospodarczej ofiarowane Helenie Madurowicz-Urbańskiej, red. Piotr Franaszek, 161–165. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
12.Kuklo, Cezary. Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998.
13.Kuklo, Cezary. „Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach Korony w XVI–XVIII w.”. Przegląd Historyczny, 103 (2012), 4: 697–731.
14.Kuklo, Cezary. „Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju”. Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2006): 27–45.
15.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1991.
16.Kuklo, Cezary. „Struktura demograficzna małego miasta polskiego w końcu XVIII wieku: przykład Radziejowa na Kujawach”. W: Gospodarka – społeczeństwo – ustrój. Studia dedykowane Profesorowi Stefanowi Cackowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą rocznicę pracy naukowej, red. Krzysztof Mikulski: 103–116. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1997.
17.Lynch, Katherine A. „The European Marriage Pattern in the Cities: Variations on a Theme by Hajnal”. Journal of Family History 16 (1991), 1: 79–96.
18.Obraniak, Włodzimierz. „Oblicze wsi wieluńskiej w epoce Sejmu Wielkiego”. Studia Demograficzne, 16 (1968): 109–122.
19.Poniat, Radosław. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVII do końca XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014.
20.Szołtysek, Mikołaj. „Age Heaping and Digit Preference in Eighteenth-century Poland-Lithuania: Who Was Rounding off Their Age, and Why”. W: Studies on Family and Household in Preindustrial Poland, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 163–198. Białystok: Institute for Research of European Cultural Heritage, 2015.
21.Szołtysek, Mikołaj. Rethinking East-Central Europe: Family Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Contexts and Analyses. Bern: Peter Lang, 2015.
22.Wyżga, Mateusz. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011.
23.Wyżga, Mateusz. „W czasach staropolskich”. W: Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od wieków średnich do współczesności, 11–256. Igołomia-Warzeńczyce, 2012.