Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(The Family in the Parish of Nowy Korczyn in the Second Half of the 18th Century Based on Parish Registers (Part Two))

Authors: Konrad Kołodziejczyk ORCID
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny
Keywords: Nowy Korczyn Nowe Miasto Korczyn demography family reconstruction of families parish registers
Year of publication:2017
Page range:31 (65-95)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 556

Abstract

The article presents a demographic description of reconstructed families in the Parish of Nowy Korczyn in the second half of the 18th century. The description has been made thanks to the method of family reconstruction recognised in demography, created by Louis Henry, which consists in assigning all events recorded in the parish registers to married couples. As a result, 265 closed families and 317 open families have been reconstructed. Additionally, the research has included the so called complete families. Three series of parish registers of Nowy Korczyn kept in the Diocesan Archives in Kielce were the source basis for the research. The completeness of the records varied considerably. The results obtained turned out to be similar to the ones observed before: a higher percentage of premarital conceptions older women, extension of the inter-genetic interval in case of the death of the previous child before it reached the age of one year, the longest latest interval between childbirths, widowers contracting new marriages faster than widows, the correlation between contracting a new marriage and the number of living children.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brodnicka, Emilia. „Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII w.”. Przeszłość Demograficzna Polski 2 (1968): 177–215.
2.Chwalba, Andrzej, red. Obyczaje w Polsce: od średniowiecza do czasów współczesnych: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
3.Daszkiewicz Ordyłowska, Danuta. „Rodzina w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 75–109. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
4.Daszkiewicz-Ordyłowska, Danuta. „Zgony w parafii toszeckiej w latach 1789–1877”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 3: Zgony, red. Zbigniew Kwaśny, 27–43. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
5.Gieysztorowa, Irena. „Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki”. W: Społeczeństwo staropolskie. T. 2, red. Andrzej Wyczański, 159–175. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
6.Górna, Krystyna. „Analiza demograficzna metryk dolnośląskiej parafii Rząśnik z lat 1794–1874”. Przeszłość Demograficzna Polski 17 (1987): 185–205.
7.Górna, Krystyna. „Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku”. W: Wesela chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. Henryk Suchojad, 33–42. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2001.
8.Guzowski, Piotr. „Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim”. W: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 11–30. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
9.Ihnatowicz, Ireneusz, Antoni Mączak, Benedykt Zientara, Janusz Żarnowski. Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.
10.Kicińska, Urszula. „Rola wdowy w rodzinie i społeczeństwie staropolskim na podstawie polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII wieku”. Sensus Historiae 12 (2013/2014): 135–148.
11.Kuchowicz, Zbigniew. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1975.
12.Kuklo, Cezary. „Czy społeczeństwo Polskie w dobie oświecenia regulowało liczbę dzieci w rodzinach?”. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 51/52 (1990/1991): 19–55.
13.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
14.Kuklo, Cezary. „Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach polskich w epoce późnofeudalnej”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 58 (2010): 121–134.
15.Kuklo, Cezary. Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie. Białystok: Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1991.
16.Kwapulińska, Pelagia. „Rodzina w parafii kochłowickiej w XIX wieku”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 111–164. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
17.Kwapulińska, Pelagia. „Zgony w parafii kochłowickiej w XIX wieku”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 3: Zgony, red. Zbigniew Kwaśny, 45–76. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
18.Piasecki, Edmund. „Charakterystyka demograficzna dawnej rodziny polskiej”. Przeszłość Demograficzna Polski 14 (1983): 100–121.
19.Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych XVIII–XX w. Studium demograficzne. Wrocław–Warszawa: PWN – Oddział, 1990.
20.Piasecki, Edmund, Wrona Ryszard. „O sezonowości urodzeń”. Materiały i Prace Antropologiczne 95 (1978): 155–172.
21.Rejman, Sabina. Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880. Studium demograficzno-historyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
22.Sondel, Janusz. Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków [CD ROM]. Kraków: Universitas, copyright 2003.
23.Spychała, Jerzy. „Rodzina w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 5: Rodzina, red. Zbigniew Kwaśny, 7–73. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
24.Spychała, Jerzy. „Zgony w parafii Strzelce Opolskie w latach 1766–1870”. W: Śląskie Studia Demograficzne. T. 3: Zgony, red. Zbigniew Kwaśny, 7–26. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
25.Wiślicz, Tomasz. Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia. Wrocław: Chronicon, 2012.
26.Żmijewska, Małgorzata. „Ludność parafii tyskiej od 1749 roku do połowy XIX wieku w świetle ksiąg metrykalnych. Studium demograficzno-społeczne”. Rozprawa doktorska, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2007.
27.Żołądź Strzelczyk, Danuta. Dziecko w dawnej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.