Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2017.39-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Problematyka badawcza i środowiska naukowe demografii historycznej na łamach Przeszłości Demograficznej Polski 1967–2016
(Research Problems and Research Communities of Historical Demography on the Pages of Przeszłość Demograficzna Polski [English: Poland’s Demographic Past] 1967–2016)

Authors: Cezary Kuklo ORCID
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
Keywords: research topics of historical demography academic centres of historical demography Poland the 20th and 21st centuries Poland’s Demographic Past
Year of publication:2017
Page range:19 (11-29)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 471

Abstract

The article presents research problems and changes in the thematic extension of the works published in the 38 volumes of Poland’s Demographic Past (Przeszłość Demograficzna Polski, PDP) for the last 50 years. At the same time the author attempts to depict academic centres that have conducted research into the state, vital events and migrations of populations and defines research profiles typical of them. The article also indicates Polish territories and neighbouring regions, as well as chronological periods, which have been the most popular fields of research for the last fifty years.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alter, George. „From Data Scarcity to Data Abundance: The Role of Demographic Models in Historical Demography”. Presentation, European Society of Historical Demography, 21–24 September 2016, Leuven, Belgium.
2.Borowski, Stanisław. „O potrzebie badań nad przeszłością demograficzną Polski”. Przeszłość Demograficzna Polski 1 (1967): 1–2.
3.Chojecki, Dariusz K., Andrzej Giza. „Wizualizacja badań w mikroskali opublikowanych w «Przeszłości Demograficznej Polski» za lata 1967–2012 (t. 1–31)”. W: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. Piotr Guzowski, Cezary Kuklo, 151–155 + 5 map. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
4.Dupâquier, Jacques. Pour la démographie historique. Paris: PUF, 1984.
5.Fauve-Chamoux, Antoinette. „Historical Demography and International Network Developments (1928–2010)”. W: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinary, red. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Sølvi Sogner, 15–66. Bern: Peter Lang, 2016.
6.Fialová, Ludmila, Eduard Maur. „Historical Demography in the Czech Republic”. W: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinary, red. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, Sølvi Sogner, 213–224. Bern: Peter Lang, 2016.
7.Iggers, Georg G. Historiografia XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
8.Kelley, Donald R. Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
9.Kuklo, Cezary. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.
10.Kuklo, Cezary. „Polish Historical Demography. Past, Present, Future”. W: A Global History of Historical Demography. Half a Century of Interdisciplinary, red. Antoinette Chamoux, Ioan Bolovan, Sølvi Sogner, 513–532. Bern: Peter Lang, 2016.
11.Kurkowska-Budzan, Marta. Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych. Kraków: Historia Iagellonica, 2003.
12.Wyczański, Andrzej. „Spory o Polską Akademię Nauk”. W: tegoż, Szkice z organizacji nauki, 10–21. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 2007.
13.Żarnowski, Janusz. Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2011 (= Metamorfozy społeczne, t. 3).