Search

Result: Found records: 216 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Problem konstytucyjnych norm programowych dotyczących ochrony środowiska na tle wybranych regulacji ustawowych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Eating out in Poland: history, status, perspectives and trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
3. PRZECIW HITLERYZMOWI I WOJNIE. POLSKI FILM PROPAGANDOWY LONDYŃSKIEGO BIURA FILMOWEGO
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
4. Migration of amphibians and their Mortality on the road of Knyszyn forest landscape park
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
5. New of Philorhizus Melanocephalus (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) NW Poland
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. The Migration and Identity Reconstruction of Temporary Ukrainian Labour Migrants in Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
7. Z Pomorza do Wielkopolski. Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jako przyczynek do dyskusji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
8. Przekształcenia własnościowe Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” po 1989 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
9. Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
10. Zróżnicowanie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe gospodarstw domowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
11. Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
12. Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz Pismach zbiorowych
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
13. Twórczość Persjusza w Kronice polskiej Mistrza Wincentego
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
14. Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
15. Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
16. Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
17. WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
18. E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
19. Prädispositionen polnischer Außenpolitik: Russland – Polen – Deutschland
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
20. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
21. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
22. Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
23. Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne – możliwości i bariery
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
24. Spór o rozumienie polskiej racji stanu na arenie Unii Europejskiej – wymiar teoretyczny i praktyczny
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
25. Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
26. O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
27. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
28. Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie w XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
29. Komputerowa mikrosymulacja sieci krewniaczej a wzorce współmieszkania: rzecz o demograficznych uwarunkowaniach rodziny chłopskiej w okresie staropolskim
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
30. ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
31. Zatrudnienie i wartość dodana w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce i Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
32. Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
33. Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
34. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
35. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
36. Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
37. JAKOŚĆ RZĄDU I JEJ ZRÓŻNICOWANIE NA PRZYKŁADZIE POLSKICH WOJEWÓDZTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
38. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAGROMADZENIA I DYNAMIKI USUWANIA AZBESTU W POLSCE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
39. Ground beetle assemblages (Coleoptera, Carabidae) of the Krasiborska Kępa reserve
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
40. Raz tylko... Polenlieder
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
41. Elżbieta Kazimierzówna w Szczecinku. Przyczynek do dziejów pamięci stosunków polsko-pomorskich w średniowieczu i ich znaczenia w Polsce Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
42. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
43. Social media adoption in local governments. The case of Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
44. Przestrzenne zróżnicowanie bazy noclegowej w województwie wielkopolskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
45. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
46. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
47. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
48. Wydarzenia jako etniczna atrakcja kulturowa – nowy trend w turystyce eventowej – na przykładzie mniejszości żydowskiej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
49. Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
50. Two Generations of Backpackers. Identifying the Multisectional Structures of Backpacking Tourism Participants in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
51. Statistical analysis of passenger traffic at the Chopin Airport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
52. Kwestie obyczajowe w programie i działalności Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
53. Polski handel zagraniczny produktami high-tech w latach 2005-2013
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
54. Wejście Polski do strefy euro w świetle pojawienia się nieoczekiwanych zjawisk ekonomiczno-społecznych w 2015 roku
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
55. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Go to
56. Przyczyny migracji Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
57. Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
58. Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska–Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
59. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
60. Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
61. Foreign Direct Investment in Poland and Vietnam: A Compare Analyses
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
62. Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
63. Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
64. Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
65. Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
66. Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
67. Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
68. Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
69. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
70. Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
71. Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
72. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
73. Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
74. Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
75. Poland's maritime policy - the past, a new approach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 128 2017 2017 Go to
76. Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
77. O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu oraz plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP)
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2017 (17) 2017 Go to
78. Znaczenie agroturystyki w dochodowości gospodarstw rolnych na przykładzie Polski południowo-wschodniej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
79. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
80. Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
81. Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
82. Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
83. Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
84. Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
85. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
86. Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
87. The Swedish Trade Union, Swedish Society and Polish Pro-independence Emigration in Sweden Toward the Independent Self-governing Trade Union Solidarity and the Democratic Opposition in the Polish People's Republic in the Years 1980-1990.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
88. PARLIAMENTARY ELECTION HELD IN POLAND IN 2005 AND 2007 ACCORDING TO “THE GUARDIAN”.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
89. Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
90. Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
91. Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce. Analiza „opóźnień” w cytowaniach patentowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
92. Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
93. Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
94. The Public Perception of Privatization in Poland from 1991–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
95. Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
96. Znaczenie polsko-litewskiej współpracy elektroenergetycznej dla realizacji Bałtyckiego Pierścienia Energetycznego
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
97. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
98. „Życie a życie to jest duża różnica”. O biografiach Bronisławy Wajs – Papuszy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
99. Initial research on necrophagous true flies (Diptera) in Gryfino Commune
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
100. Long-term changes in the numbers of waterbirds at an important European wintering site
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
Page