Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.4.37-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 4
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki
(Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries. An Outline)

Authors: Piotr Miodunka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Keywords: demographic crisis famine Lesser Poland (Polish: Małopolska) births
Year of publication:2015
Page range:31 (7-37)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 841

Abstract

The article deals with demographic questions on the basis of baptism (birth) registers from eleven parishes situated in various parts of Southern Lesser Poland. A special attention has been paid to the periods when in all the analysed parishes there was a sharp and substantial decrease in births. Thus, two major crises (1714–1715 and 1735–1736) and a few milder ones (1675, 1691, 1694, 1699–1700, 1709–1710, 1732 and 1746) have been identified. A detailed quarterly observation of fecundations during the selected three crises (the first half of the 1690s, 1714–1715, and 1736–1736) juxtaposed with the quarterly prices of rye, oats, buckwheat, and peas from Cracow and Warsaw prove that they were food crises. It has been confirmed by narrative sources, which mention a severe famine in 1714–1715 and 1736–1736. Those years of famine coincided with the years when the quantity of corn sent to Gdańsk was at the lowest level in the first half of the 18th century.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrew B. Appleby, Disease or Famine? Mortality in Cumberland and Westmorland 1580–1640, „The Economic History Review” 26, 1973, no. 3.
2.Andrzej Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.
3.Cormac O Grada, Jean-Michel Chevet, Famine and Market in Ancien Regime France, "The Journal of Economic History" 62, 2002, no. 3.
4.Czesław Biernat, Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651–1815, Warszawa 1962.
5.Fernand Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1: Struktury codzienności, tłumczenie Maria Ochab i Piotr Graff, Warszawa 1992.
6.Franciszek Jukniewicz, Zjawiska meteorologiczne i stan urodzajów, oraz pomory w Polsce w latach 1697–1750, "Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie" 17, 1937, z. 1.
7.Jean-Michel Chevet, Les crises démographiques en France à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle: un essai de mesure, „Histoire & Mesure” 8, 1993, nr 1–2.
8.Józef Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością: z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712–1715, Wrocław 1953.
9.Karen J. Cullen, Famine in Scotland: The ‘Ill Years’ of the 1690s, Edinburgh 2010.
10.Krystyna Górna, Narodziny, śluby i zgony na Górnym Śląsku w XVIII wieku, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, red. Henryk Suchojad, Warszawa 2001.
11.Massimo Livi Bacci, Mortality Crises in a Historical Perspective: the European Experience, [w:] The Mortality Crisis in Transitional Economies, red. Giovanni A. Cornia, Renato Paniccia, Oxford 2000.
12.Partick R. Galloway, Basic Patterns in Annual Variations in Fertility, Nuptiality, Mortality and Prices in Pre-industrial Europe, "Population Studies" 42, 1988, no. 2.
13.Stanisław Hoszowski, Dynamika rozwoju zaludnienia Polski w epoce feudalnej (X–XVIII w.), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 13, 1951.
14.Stanisław Hoszowski, Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Budkowa i in., Warszawa 1960.
15.Tommy Bengtsson, Göran Broström, Famines and mortality crises in 18th to 19th century southern Sweden, "Genus" 67, 2011, nr 2.
16.Tommy Bengtsson, Göran Broström, Mortality Crises in Rural Southern Sweden 1766–1860, [w:] Demographic Responses to Economic and Environmental Crises, red. Satomi Kurosu, Tommy Bengtsson, Cameron Campbell, Kashiwa 2010.
17.Tommy Bengtsson, Martin Dribe, Fertility Response to Short-term Economic Stress: Deliberate Control or Reduced Fecundability?, "Lund Papers in Economic History" 78, 2002.
18.Wilhelm Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa, Hamburg 1974.
19.Władysław Adamczyk, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Lwów 1938.
20.Zenon Guldon, Jacek Wijaczka, Zarazy a zaludnienie i gospodarka Polski w dobie wielkiej wojny północnej, [w:] Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej, red. Jadwiga Muszyńska, Kielce 2001.