Search

Result: Found records: 332 (record limit: 100, number of pages: 4).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. An Objective Assessment of Men’s Physical Activity during Cooper Test based on the Direct Monitoring by Accelerometer ActiGraphWGT3X
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Visuomotor Processing after Progressively Increased Physical Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
4. A Review of Studies About the Genes Encoding the Collagen Proteins in the Context of the Anterior Cruciate Ligament Rupture
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
5. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
6. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
7. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
8. Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
9. Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
10. Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
11. Methods for the assessment of tourist destinations competitiveness
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
12. Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
13. Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
14. Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
15. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
16. Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
17. Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
18. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
19. School Tourism as Part of Physical Education in the Light of Tourist Activities Declared by High School Students in Wrocław, Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Go to
20. Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
21. Opakowanie jako źródło informacji o produktach żywnościowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
22. Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
23. Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
24. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
25. Tendencje i czynniki zmian w działalności małych portów morskich w Polsce w latach 2009–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
26. The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
27. The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
28. Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
29. Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
30. ANALIZA WYBRANYCH ZMIENNYCH KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO NA PRZYKŁADZIE FIRM Z BRANŻY SZKOLENIOWO-DORADCZEJ Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
31. Wybrane aspekty prawne projakościowej reorientacji w polskim szkolnictwie wyższym a paradygmat zarządzania jakością
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
32. Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
33. Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
34. ROLA KANAŁU HANDLOWEGO I FINANSOWEGO W ZARAŻENIU PAŃSTW ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
35. Znaczenie integracji europejskiej w rozwoju działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
36. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
37. Znaczenie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
38. Przemiany w strukturze osób pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
39. Obiekty militarne na obszarach wiejskich jako produkt regionalnej turystyki
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
40. Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
41. Turystyka jako składowa kultury społeczeństwa informacyjnego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
42. Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
43. Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
44. Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
45. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
46. Corporate governance w polskich spółkach publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
47. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
48. Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
49. Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
50. Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
51. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
52. Definicja przedsiębiorstwa jako beneficjenta pomocy publicznej udzielanej na usługi użyteczności publicznej realizowane przez JST
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
53. Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
54. Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
55. Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
56. Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
57. Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
58. Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
59. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
60. Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
61. Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob)
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
62. Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
63. Stan badań nad kobietami w miastach późnośredniowiecznych na ziemiach polskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 1 2015 Go to
64. SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
65. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
66. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
67. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
68. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
69. Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
70. Grupy producenckie jako beneficjenci restrukturyzacji rynków rolnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
71. Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
72. Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Zarys problematyki
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
73. Das Wesen der Indexikalität im Sprachgebrauch
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
74. (Nie)obiektywna podmiotowość
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Go to
75. Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
76. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
77. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
78. Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
79. PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU TERENÓW POINDUSTRIALNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
80. TEORIA KAPITAŁU LUDZKIEGO A ZAANGAŻOWANIE KADRY W SZPITALACH PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
81. KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
82. OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
83. ANALIZA PRESJI URBANISTYCZNEJ NA OBSZARY CHRONIONE NA PRZYKŁADZIE GMINY PUSZCZYKOWO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
84. OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
85. Studenci kierunków społecznych i humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego wobec spraw publicznych. Zainteresowanie – postrzeganie – rozprawianie
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Go to
86. PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
87. Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
88. Sport arbitration and interim measures – a Swiss glance
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
89. Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
90. Technologia chmurowa usług typu PaaS w realizacji projektów informatycznych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
91. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
92. Secondary sex ratio of nestlings of the blackbird (Turdus merula)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
93. Neue Ausgabe der "Linguistischen Treffen in Wrocław"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
94. Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
95. Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
96. Deklaracje i zachowania przedsiębiorców handlu detalicznego w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
97. Masowe imprezy sportowe jako forma promocji regionów turystycznych na przykładzie Biegu Piastów w Jakuszycach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
98. Analiza wymogów formalnoprawnych i standardów kontroli wewnętrznej w bankach w kontekście globalizacji rynków finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
99. Józef Tomicki (1863–1925) – pionier elektroenergetyki lwowskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
100. Ślady żeglugi po morzu martwym w tekstach antycznych (IVBC-IIAC).
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
Page