Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
(Intelligent organizations in development of e-economy)

Authors: Piotr Adamczewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Keywords: e-Economy ICT intelligent organization knowledge economy
Year of publication:2016
Page range:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A intelligent organization is the one, the activity philosophy of which is based on knowledge management. This term was popularized in the 1990s due to growing development of ICT, dynamically changing economic surroundings and the growth in market competition. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the framework of enterprise information systems in intelligence organizations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczewski P. (2015a), Polish SMEs as Intelligent Organizations – Conditions of the ICT Support, w: Information Technology for Practice, Technical University of Ostrava, Ostrava.
2.Adamczewski P. (2015b), Management of Information in Intelligent Organizations, w: Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
3.Adamczewski P. (2015c), E-logistyka w rozwoju organizacji inteligentnych, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Zabrzu, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 79, Zabrze.
4.Adamczewski P. (2015d), Informatyczne wspomaganie organizacji sieciowych, w: Zeszyty Naukowe nr 402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
5.Adamczewski P. (2015e), Systemy ERP w nowoczesnych organizacjach – istota, architektura i korzyści, w: Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu, red. A. Stecyk, Wydawnictwo „Texter”, Warszawa.
6.Adamczewski P. (2014), Organizacje inteligentne w rozwoju polskiej gospodarki – wybrane aspekty, w: Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji, red. S. Jankiewicz, Zeszyty Naukowe 2/53, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
7.Adamczewski P. (2013), Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy, red. M. Król, Zeszyty Naukowe nr 35, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
8.Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
9.Grösser S.N., Zeier R. (Eds.), (2012), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg.
10.Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
11.Höller J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
12.Koronios A., Yeoh W. (2010), Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, „Journal of Computer Information Systems”, Spring.
13.Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
14.Magnier-Watanabe R., Senoo D. (2009), The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, „International Journal of Intel-ligent Enterprise”, Vol. 1, Issue 2.
15.Modele biznesu w Internecie (2014), red. T. Doligalski, PWN, Warszawa.
16.Schwaninger M. (2010), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Heidelberg – New York.
17.Unold J. (2015), Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN, Warszawa.