Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki


(Intelligent organizations in development of e-economy)
10 (9-18) Piotr Adamczewski More
2.

Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych


(Development of information technologies and its impact on Warsaw Stock Market)
10 (19-28) Jacek Buko, Marta Rozwałka More
3.

Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej


(Efficient internal and external communication effective determinants of functioning and development of cluster structures)
10 (29-38) Roman Chorób More
4.

Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej


(Postal services market under the development of electronic communications)
9 (39-47) Roman Czaplewski More
5.

Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje


(Electronic contact point for business – nature and functions)
8 (49-56) Joanna Drobiazgiewicz More
6.

Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości


(Internet as an information source on the real estate market)
11 (57-67) Iwona Gorzeń-Mitka More
7.

Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów


(Knowledge integration in a multi-agent e-finance decision support system)
10 (69-78) Marcin Hernes, Andrzej Bytniewski More
8.

Centra innowacji uniwersytetu Otago


(Innovation centers at the university of Otago)
11 (79-89) Kazimierz W. Krupa More
9.

Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym


(Sport as a communication platform in the information society)
10 (91-100) Paweł Kuźbik More
10.

Knowledge management in strategic alliances

7 (101-107) Włodzimierz Rudny More
11.

The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization

9 (109-117) Katarzyna Żak More
12.

Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej


(Processing model in cloud computing in public administration unit)
16 (121-136) Krzysztof Hauke More
13.

Rozwój e- administracji w Polsce


(The development of e-administration in Poland)
11 (137-147) Renata Jedlińska, Beata Rogowska More
14.

Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych


(Public electronic communication of local governments units in social media)
9 (149-157) Ewelina Kancik-Kołtun More
15.

Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia


(Problems of electronic execution of services in public administration and health care)
10 (159-168) Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska More
16.

Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG


(E-government development barriers in Poland – analysis on the example of the 7th piority axis projects)
11 (169-179) Magdalena Olender-Skorek, Marek Sylwestrzak, Barbara Bartoszewska, Robert Czarnecki More
17.

Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce


(Inclusive education at the university level in Poland)
9 (181-189) Czesław Ślusarczyk More
18.

Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT


(Private clouds security in the context of ICT dynamic development)
9 (193-201) Piotr Czerwonka, Łukasz Zakonnik More
19.

Cyberprzestępczość bankowa i środki jej zwalczania


(Banking cybercrime and counteracting measures)
9 (203-211) Mariusz Czyżak More
20.

Responsible innovation

9 (213-221) Edyta Gwarda-Gruszczyńska More
21.

Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego


(Dynamic analysis of the development of the information society)
12 (223-234) Anna Janiga-Ćmiel More
22.

Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne


(Creative industries sector component changes in the e-economy – economic approach)
10 (235-244) Sławomir Kotylak More
23.

Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy


(Cloud computing – risk or opportunity for business)
10 (245-254) Marcin Krysiński, Przemysław Miller More
24.

Human capital network in the e-economy

9 (255-263) Anna Kwiecień More
25.

Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy


(Evolution of enterprises in the information society)
9 (265-273) Edyta Łyżwa More
26.

Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego


(Big data within national security threat analysis)
12 (275-286) Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik More
27.

Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP


(An integrated transformation of the national security system of The Republic Of Poland)
13 (287-299) Tomasz Protasowicki More
28.

Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy


(Economic problems of money laundering)
9 (301-309) Karol Schneider More
29.

Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego


(Methodological aspects of the researches on the development of the information society)
9 (311-319) Piotr Sienkiewicz More
30.

Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji


(The risk analysis and the risk management as basic components of the safety management system of the organization)
16 (321-336) Jerzy Stanik, Romuald Hoffmann, Jarosław Napiórkowski More
31.

Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym


(Labour market development forecast in the information society)
7 (337-343) Halina Świeboda More
32.

Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem


(Smartphone in education and communication junior high school students – risk of addiction to mobile)
13 (345-357) Katarzyna Warzecha More