Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Ewolucja przedsiębiorstw społeczeństwa informacyjnego a elastyczność pracy
(Evolution of enterprises in the information society)

Authors: Edyta Łyżwa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Keywords: information society ICT innovation enterprise evolution evolution of the economy human capital
Year of publication:2016
Page range:9 (265-273)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

ICT technologies have a major role in modern process of economy transformation. Implemented changes spread many possibilities to companies such a new form of relations between employee and employer. Research shows that there are some jobs markets where evolution can be difficult also because of employers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acemoglu D. (2014), Świat, jaki odziedziczą nasze wnuki, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 23–70, War-szawa: Kurhaus.
2.Blikle A.J. (2014), Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Gliwice: Helion.
3.Bogdanienko J. (2004), Metody i narzędzia innowacyjnego zarządzania,
4.w: Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, s. 99–171, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
5.Deaton A. (2014), Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 71–86, Warszawa: Kurhaus.
6.Glaeser E.L. (2014), Bogactwo i społeczeństwo samoochrony, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta,
7.s. 99–142, Warszawa: Kurhaus.
8.Kiercz O. (2015), Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego, w: Infrastruktura w rozwoju regionalnym
9.i lokalnym. Wybrane problemy, red. T. Kudłacz, A. Hołuj, s. 157–180, Warszawa: CeDeWu.
10.Łyżwa E. (2012), Subsydiowana forma zatrudnienia w opinii pracodawców,
11.w: Mama w domu czy w pracy? Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach Projektu Innowacyjnego PI Novum subsydium, red. A. Dybała, s. 108–119, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
12.Mas-Colell A. (2014), Keynes oraz jego i nasze wnuki, w: Gospodarka za 100 lat. Naj-ważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, s. 143–162, War-szawa: Kurhaus.
13.Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Warszawa: WN PWN.
14.Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
15.Shiller R.J. (2014), Różne rodzaje ryzyka i zarządzanie nimi w następnym stuleciu, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red.
16.I. Palacios-Huerta, s. 193–216, Warszawa: Kurhaus.
17.http://mup.kielce.pl/novum_subsydium/o-projekcie [dostęp 15.01.2016].