Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
(An integrated transformation of the national security system of The Republic Of Poland)

Authors: Tomasz Protasowicki
Wojskowa Akademia Techniczna
Keywords: e-government enterprise architecture national security system change management
Year of publication:2016
Page range:13 (287-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents general assumptions for an integrated approach to the transformation of the National Security System of the Republic of Poland (NSS RP) based on the Enterprise Architecture concept. The analysis covers the background elements with the strongest and most direct impact on the NSS RP transformation process. Paper also identifies the expected benefits and challenges associated with this process.
Download file

Article file

Bibliography

1.BBN (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
2.Boni M. i in. (2012), Państwo 2.0, nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Admini-stracji i Cyfryzacji, Warszawa.
3.European Commission (2010), European Interoperability Framework (EIF) for Euro-pean public services, Bruxelles.
4.Kitler W. i in. (2013), Ocena obecnej struktury bezpieczeństwa narodowego RP, AON, Warszawa.
5.Pawłowski J. i in. (2014), Misja, cele i zadania SBN RP, AON, Warszawa.
6.Protasowicki T (2013), Przegląd metodyk realizacji systemów wsparcia teleinforma-tycznego SBN w innych krajach, w tym z NATO i UE, AON, Warszawa.
7.Protasowicki T. (2014), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korpo-racyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, vol. 112.
8.Protasowicki T., Stanik J. (2014), The concept of maintaining functional security of an integration platform, in: Information Management, B.F. Kubiak, A. Sieradz (eds.), Gdańsk University Press, Gdańsk.
9.Sobczak A (2008), Analiza wybranych metodyk wykorzystywanych do budowy archi-tektury korporacyjnej, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński,
10.K. Krauze, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
11.Sobczak A. (2012), Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 24/2012.
12.Sobczak A. (2013), Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zasto-sowania praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.