Search

Result: Found records: 451 (record limit: 100, number of pages: 5).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Assessment of Impact of Early Stroke Rehabilitation on Hip Joint Mobility of the Affected Leg in Patients after Cerebrovascular Accidents
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism in Polish Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
3. Physical Education Lessons and Primary School Students’ Free Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
4. Fitness and Somatic Conditioning of a Sports Level in a Women’s Volleyball Team at the Championship Level
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
5. Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
6. Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
7. Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
8. MABUSE – ŻYD CZY NAZISTA?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2015 2015 Go to
9. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
10. Korzyści wdrożenia cloud computing dla organizacji w ocenie użytkowników
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
11. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
12. The (Para)diplomacy of Scotland towards Asian Countries
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Go to
13. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
14. Wykorzystanie środków z Europejskiego Fundu szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007–2013
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
15. Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
16. E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
17. Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Go to
18. Ewolucja łańcucha wartości narodowych operatorów pocztowych w Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
19. Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
20. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
21. Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
22. Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
23. Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
24. Euroazjatycka unia gospodarcza – próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
25. Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
26. KONKURENCJA PODATKOWA JAKO CZYNNIK LOKALIZACYJNY POLSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
27. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
28. Polskie przyimki prefigowane (Próba opisu generatywnego)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
29. Assessment of Anaerobic Endurance Based on Selected Biochemical Parameters in 400 m/400 m Hurdles Male Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
30. Radykalny enaktywizm a konserwatywna kognitywistyka
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Go to
31. Napad na Pascala
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
32. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
33. Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
34. Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
35. Płynność obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle płynności giełd europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
36. Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
37. Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
38. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
39. Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
40. Promocja regionalizmu w programie i działalności Unii Wielkopolan (1990–1999)
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Go to
41. Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006-2015
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
42. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
43. LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
44. Małżeństwa Żydów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
45. BADANIA EDUKACJI Z PERSPEKTYWY PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ - KILKA UWAG TEORETYCZNYCH
(Jakościowe Badania Pedagogiczne)
2016, tom 1, numer 1 2016 Go to
46. The Fan Lifestyle on the Example of Soccer Fans
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
47. Regionalny wymiar „Solidarności" 1980–1981. Szczecin na tle kraju, red. Artur Kubaj i Michał Siedziako, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, ss. 348.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
48. Ruchliwość społeczno-zawodowa Żydów i formowanie się gospodarstw żydowskich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1808–1870
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
49. Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
50. Hannibal ante portas. Interpretacja fabuły z 21 rozdziału III księgi Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Go to
51. ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
52. KSZTAŁTOWANIE FUNKCJI MIESZKANIOWYCH W POLITYKACH PRZESTRZENNYCH WYBRANYCH GMIN W POLSCE W KONTEKŚCIE LOKALNYCH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
53. Polski komiks autobiograficzny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
54. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
55. Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
56. Secondary sex ratio of nestlings of the blackbird (Turdus merula)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
57. Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
58. Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu XII i XIII wieku. Zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
59. Jeden z dziesięciu. Pomorskie kontyngenty dla Krzywoustego według relacji Herborda
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
60. Jeszcze raz o taktyce wojen pomorskich Bolesława Krzywoustego oraz okolicznościach ich finału
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
61. Książę słupski Kazimierz IV (Kaźko) jako luksemburski kandydat do tronu polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
62. Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
63. Pieniądz czy strategiczny instrument władzy? Obieg kruszcu w społeczeństwie piastowskim przełomu XI i XII wieku, załamanie w dopływie denarów z Saksonii a ekspansja Bolesława Krzywoustego na Pomorze
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
64. Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
65. Rywalizacja i współpraca. Polityka Barnima I (1233-1278) i Bogusława IV wobec Piastów (1278-1309) – zarys problemu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
66. Sojusz z Danią w pomorskich planach Bolesława Krzywoustego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
67. Z badań nad polityką zagraniczną księcia wołogoskiego Warcisława IV (1309-1326)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2017 2017 Go to
68. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowy instrument prawny i ekonomiczny ułatwiający rozwój turystyki transgranicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
69. The airline industry in 2050
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
70. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty stosowania pestycydów w rolnictwie
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
71. Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008 - 2015
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
72. Elastyczne systemy transportu publicznego - istota, rodzaje, przesłanki rozwoju
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
73. Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
74. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
75. Alcune considerazioni sulle metafore della crisi economica nella stampa italiana on-line
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
76. The semantics of "at"
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
77. Говорят ли животные на разных языках? О звукоподражаниях в польском, русском и английском языках
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
78. Lautes lesen – Intonationsübungen für polnische Germanistikstudenten
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
79. Аббревиатуры: языковая игра как развлечение или как инструмент оценки? (на материале языка современных российских СМИ)
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
80. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
81. The acoustic properties of the syllabic rhotic of Croatian
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
82. Вербальные и невербальные способы выражения грусти в современном русском языке
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
83. La formazione dell’autonomia e lo sviluppo della riflessività di futuri insegnanti sull’esempio di un tirocinio professionale di lingua francese
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
84. The sociophonology of /l/ and /r/ vocalisation and intrusion
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
85. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
86. Отражение актуальных политических событий в современном медийном словотворчестве
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
87. Ностальгические названия водок
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
88. О паремиографии Морица Ильича Михельсона
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
89. El piano o la dignidad en la pobreza
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
90. (Beб)-комикс как современный феномен семиотики
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
91. La notion de l’action dans l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupery
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
92. Prognozowanie cen nieruchomości lokalowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
93. Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
94. Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
95. Polska migracja do Szkocji po akcesji do Unii Europejskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
96. Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Go to
97. W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
98. Budżet zadaniowy – narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
99. Kształtowanie jakości procesów produkcyjnych w warunkach logistyki globalnej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
100. System wersalski i jego rozkład.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
Page