Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 869 PTiL nr 29
Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin
(Factors of the choice of a transport mean in the pass enger transport to airports on the example of Szczecin–Berlin connection)

Authors: Tomasz Kwarciński
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Karol Leszczyński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: passenger road transport customer preferences questionnaire survey
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (405-416)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper, by using the method of questionnaire, presents the results of research in the scope of the analysis of the factors influencing the choice of passenger road transport. The study was conducted in the segment of the transport of passengers to airport on the connection Szczecin–Berlin. According to the research results the best-ranked factor of choice is travel time. In the fourth rank (out of eight evaluated factors) the price of a trans port service has been classified. Apart from research value the paper presents also general theoretical assumptions relating to the choice of determinants, highlighting the price and quality as the base for further analysis. Also characteristics of the passenger transport market on the link Szczecin– airport in Berlin has been presented.

Bibliography

1.Biała Księga. Czas na podjecie decyzji 2010, Komisja Europejska 2001, Bruksela 2001.
2.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszednego systemu transportu, COM (2011) 144, wersja ostateczna z 28.03.2011 r.
3.Ciesielski M., Konkurencja w transporcie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
4.Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
5.Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4.
6.MaCard L., Listening to passengers to improve services, „Eurotransport” 2015 nr 2.
7.Małek P., Komunikacja autobusowa, WKiŁ, Warszawa 1968.
8.Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
9.Urbanowicz W., Hamburg stawia na bezemisyjność: przetestują różne autobusy.
10.Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów transportu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999.