Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN nr 869 PTiL nr 29

Year of publication:2015

Information

"Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, a dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa"

Wacław Potocki (1621–1696)

W życiu uczelni wyższej przeplatają się jubileusze dotyczące jej samej, jednostek organizacyjnych oraz osób. Rok 2015 jest szczególny pod tym względem. Jest rokiem jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Huberta Bronka, rektora tej uczelni w latach 1993–1999 oraz dziekana Wydziału Transportu i Łączności US w latach 1990–1993. W jubileusz profesora Huberta Bronka wpisana jest historia jego aktywności w macierzystej uczelni – Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim, a także w Akademii Morskiej oraz dwóch szkołach niepublicznych – Wyższej Szkole Zawodowej „Collegium Balticum” oraz Wyższej Szkole Zawodowej „Stargardinum”, w których sprawował funkcje pierwszego rektora. Prezentowana publikacja przybliża dokonania Profesora Huberta Bronka w okresie minionych 50 lat, zauważone przez Jego przełożonych, współpracowników oraz przyjaciół. Jest też hołdem na cześć Jubilata w zasadniczej swej części, gdyż prezentuje myśl ekonomiczną transportu mieszczącą się w obszarze stałego zainteresowania Profesora – ekonomice transportu samochodowego. Wybrane artykuły zagranicznych i polskich autorów będą prezentowane na okolicznościowym międzynarodowym seminarium naukowym Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym, które odbędzie się 30 listopada 2015 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Elżbieta Załoga

redaktor zeszytu

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Hubert Bronk – Kaszuba na Pomorzu Zachodnim

2 (13-14) Edward Włodarczyk More
2.

Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan

8 (15-22) Piotr Niedzielski More
3.

Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega

6 (23-28) Elżbieta Załoga, Józef Stanielewicz More
4.

O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej

4 (29-32) Stefan Berczyński More
5.

Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu)

4 (33-36) Krystyna Iwan More
6.

Mój Mentor – wspomnienia

4 (37-40) Jerzy Kliszewski More
7.

Über drei Jahrzehnte wiss enschaftliche Kooperation

3 (41-43) Hermann Witte More
8.

Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka

46 (47-92) Hubert Bronk More
9.

Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy


(Schengen treaty in confrontation with spatially dezintegrated Europe)
34 (95-128) Andrzej Piskozub More
10.

Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme


(The economic importance of multimodal transport systems)
6 (129-134) Peter Faller More
11.

Prospects for transport and logistics in the European Union

12 (135-146) Heiner Hautau More
12.

Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG


(Competition and cooperation in the European road transport in the context of German act of MiLoG)
34 (147-180) Bogusław Liberadzki More
13.

Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr


(Competition and cooperation in road transport)
22 (181-202) Hermann Witte More
14.

Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports

8 (203-210) Raúl Oscar Dichiara, María A. Viceconte, Nicolás Castro More
15.

Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism

12 (211-222) Ignacy Chrzanowski More
16.

Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji


(Polish road transport functioning efectivenes in the conditions of market mechanisms. Cooperation and competition aspects.)
10 (223-232) Krzysztof Szałucki More
17.

Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017


(The estimation of demand for public transport in Szczecin for years 2015-2017)
12 (233-244) Wojciech Bąkowski More
18.

Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej


(ROLE OF REGULATIONS IN CARGO CAR TRAN SPORT IN GERMANY, FROM THE WEIMAR REPUBLIC TO THE FEDERAL REPUBLIC)
14 (245-258) Andrzej Mielcarek More
19.

Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER


(CONDITIONS OF TECHNICAL GASES TRANSPORTATION IN THE MESSER COMPANY)
14 (259-272) Józef Perenc More
20.

Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku


(THE IMPACT OF ECONOMIC CRISES ON CHANGES IN WORLDWIDE SHIPPING SINCE THE END OF THE NINETEENTH CENTURY)
14 (273-286) Józef Stanielewicz More
21.

Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego


(COMPETITIVE BASIS FOR LIABILITY OF ROAD CARRIER)
14 (287-300) Krzysztof Wesołowski More
22.

Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu


(ROAD CABOTAGE AND VISION OF THE EUROPEAN TRANSPORT AREA)
15 (301-315) Elżbieta Załoga More
23.

Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego


(The competitivness of the contemporary road freight transport)
26 (319-344) Jarosław Brach More
24.

Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski


(Th e impact of road infrastructure development to enhance competitiveness of enterprises of motor transport on the example of the construction of the S3 expressw ay between Szczecin–Gorzow Wielkopolski)
12 (345-356) Arkadiusz Drewnowski, Krzysztof Małachowski More
25.

Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego


(Freight exchange as a tool for more efficient use of vehicle fleet)
14 (357-370) Mateusz Dziechciarz More
26.

Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii


(Decomposition analysis of greenhouse gas emiss ions growth from road transport on the example of Poland and Romania)
14 (371-384) Agnieszka Gozdek, Elżbieta Szaruga More
27.

Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra


(Public transport services of conterminous communes at the example of Dobra commune)
10 (385-394) Zuzanna Kłos-Adamkiewicz More
28.

Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich


(Good practices in inland waterway cargo transport in European cities)
10 (395-404) Emilia Kuciaba More
29.

Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin


(Factors of the choice of a transport mean in the pass enger transport to airports on the example of Szczecin–Berlin connection)
12 (405-416) Tomasz Kwarciński, Karol Leszczyński More
30.

Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów


(The scale effects in the Road Transport)
12 (417-428) Dariusz Milewski More
31.

Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce


(The verification of causal linkages among road transport energy intensity, transport intensity and level of fuel taxes in Poland)
13 (429-441) Elżbieta Szaruga More