Search

Result: Found records: 298 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. IM DICKICHT DER STÄDTE: ZUM POLNISCHEN POLITISCHEN UND POSTDRAMATISCHEN THEATER
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Chosen induvidual factors of adolescents' physical development in their leisure time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 1, No. 1/2013 2013 Go to
3. Impact of mergers and acquisitions on sport performance of football clubs in the highest professional league in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
5. Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
6. Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
7. Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
8. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
9. Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/1 2015 2015 Go to
10. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw chińskich na rynku europejskim w kontekście budowania ich pozycji konkurencyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
11. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2015 (9) 2015 Go to
12. TRILOGIE DER LEIDENSCHAFTEN: ZU URS WIDMERS FAMILIENROMANEN „DER GELIEBTE DER MUTTER“, „DAS BUCH DES VATERS“ UND „EIN LEBEN ALS ZWERG“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
13. Tomasz G. Pszczółkowski: Deutsche und polnische Kultur im kulturwissenschaftlichen Vergleich. Eine komparatistische Untersuchung. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2013.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
14. Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
15. Penelopea Jana Achacego Kmity wobec Listu 1 św. Hieronima ze Strydonu oraz Zuzanny Jana Kochanowskiego
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Go to
16. Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
17. Uwagi o konstrukcji miernika konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
18. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
19. The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
20. What Does Post-Exercise Proteinuria Tell Us About Kidneys?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
21. Koncepcja zastosowania organizacji wirtualnej w identyfikacji modelu biznesu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
22. Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
23. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
24. Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
25. Wykorzystanie metody AHP w identyfikacji preferencji decydentów firm odno-śnie modeli biznesu – wnioski z badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
26. Ekonomiczne problemy prania brudnych pieniędzy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
27. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
28. Liberalizm a dobro wspólne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
29. Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2016 (14) 2016 Go to
30. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 roku – I KZP 7/15.
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2016 (13) 2016 Go to
31. Vergangenheit und Gegenwart in der Deutschschweizer Literatur – zwei Sammelbände von einem internationalen Forscherteam
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
32. Codzienne pogranicze. Głosy publicystów, wybór i redakcja Bogdan Twardochleb. Szczecin: Kurier Szczeciński, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, 2015, 255 s.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
33. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
34. DYNAMIKA POZYSKIWANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE W LATACH 2010-2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
35. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
36. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
37. OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
38. PERYURBANIZACJA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
39. W stronę modernistycznego opus vitae. Drogi twórcze Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
40. „Es ist eine grosse Seligkeit – so allein – so ganz und gar allein mit seinen Träumen zu sein“ – Paul Scheerbart und seine geistige Flucht in den Orient
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
41. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
42. Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
43. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
44. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
45. Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
46. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
47. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
48. Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
49. Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
50. Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
51. Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
52. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
53. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
54. Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
55. The Primary Pupils’ Knowledge Level about the Winter Olympic Games
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
56. Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
57. Zmarł Egon Bahr, przyjaciel Polaków i rzecznik pokojowej współpracy
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
58. Analysis of external sources of hazards in civil air operations
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
59. Marka jako determinanta zakupu na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
60. Perspektywy rozwoju social media marketingu w komunikacji z pacjentami 55+ w aspekcie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
61. Różnice kulturowe między krajami ASEAN a USA i krajami Europy Zachodniej w kontekście negocjacji biznesowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
62. Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
63. Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
64. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
65. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
66. Intercyza zawarta między Janem Klemensem Branickim a Katarzyną Barbarą Radziwiłłówną jako przykład realizacji strategii rodzinnych magnaterii (1720 r.)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
67. Communication needs in an international project team in the opinion of the practitioners
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
68. Wsparcie merytoryczne zarządzania w programie pomocy młodym przedsiębiorcom
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
69. Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
70. Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
71. Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków UE w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
72. Załącznik do protokołu posiedzenia organu administracji publicznej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
73. Użytkowanie wieczyste
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
74. Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
75. Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
76. Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
77. Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
78. Administracyjnoprawne formy ochrony zabytków właściwe dla organów administracji rządowej. Zarys
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
79. Podpis elektroniczny a identyfikacja i uwierzytelnianie
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
80. Służebność przesyłu
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
81. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
82. Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
83. Sens artykułu 306 Kodeksu postępowania karnego w świetle interpretacji pojawiającej się w praktyce sądowej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
84. Europejska Unia. Europejskie marzenie. Czyli co (tak właściwie)?
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
85. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
86. Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
87. Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Go to
88. Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
89. Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
90. Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
91. Patent Policy in an Innovation Driven Economy: Schumpeter’s “Innovation Wave” Perspective
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
92. Wskaźniki efektywności w badaniach nad zaufaniem międzyorganizacyjnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
93. One Belt One Road jako wyraz globalnej ekspansji Chin
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
94. Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Go to
95. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
96. A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
97. Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
98. Significance of the Permanent Court of Arbitration judgment of 12 July 2016 in the South China Sea Case no 2013–19 to selected issues of international law of the sea
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Go to
99. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Go to
100. Struktura oraz dynamika produkcji energii odnawialnej w państwach UE
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
Page