Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 8 2016
Użytkowanie wieczyste
(Perpetual usufruct)

Authors: Marek Stawecki
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Keywords: commune local government units State Treasury real estate perpetual usufruct
Year of publication:2016
Page range:12 (29-40)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 3791

Abstract

The right of perpetual usufruct is regulated in two effective normative acts: Civil Code as well as the Real Estate Management Act from 21st August 1997. The right of perpetual usufruct was introduced in 1961 with the Act on Urban Land Management. In accordance to the present understanding the right of perpetual usufruct is an indirect law between ownership and a limited property right. This right is the form of a paid, long-term use of the land belonging to State Treasury or to the units of local government units or related organs. The validity of keeping the right of perpetual usufruct as a legal tool has been the subject of numerous debates in Poland for many years. This article is devoted to the characteristic of this kind of ownership.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dudzik S., Pisuliński J., Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 5, s. 49–60.
2.Gawrylczyk W., Kilka uwag o przedłużeniu użytkowania wieczystego gruntu, „Rejent” 1999, nr 6–7, s. 49–60.
3.Gniewek E., Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2000.
4.Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, C.H. Beck, Warszawa 1999.
5.Postanowienie SN z dnia 14 marca 2012 r. II CSK 127/11.
6.Postanowienie SN z dnia 17 stycznia 1974 r., III CRN 316/73, OSNCP 1974, z. 11, poz. 197.
7.Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2010 r., IV CSK 553/09, Lex nr 885034.
8.Postanowienie SN z dnia 6 października 2000 r., IV CKN 137/00, Lex nr 52495.
9.Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, C.H. Beck, Warszawa 1999.
10.Smyczyński T., Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, „Palestra” 1971, z. 7–8.
11.Uchwala SN z dnia 25 września 1991 r., OSNC 1995, z. 9, poz. 130, III CZP 86/91.
12.Uchwała SN z dnia 11 grudnia 1975 r., III CZP 63/75, OSNCP 1976, nr 12, poz. 259.
13.Uchwała SN z dnia 16 lutego 2012 r. III CZP 94/11, Biul. SN 2012, nr 2.
14.Uchwała SN z dnia 24 listopada 1995 r., III CZP 127/95, OSNC 1996, z. 1, poz. 12.
15.Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jedn DzU z 1969 r., nr 22, poz. 159 ze zm).
16.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU. z 2000 r., nr 46, poz. 543).
17.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 2014 r., poz. 121).
18.Witczak H., Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, C.H. Beck, Warszawa 2005.
19.Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1998.
20.Wyrok NSA z dnia 28 września 2000 r., I SA 1398/99.
21.Wyrok SN z dnia 14 maja 1986 r., II CR 28/86, OSN 1987, nr 8, poz. 122.
22.Wyrok SN z dnia 21 czerwca 1968 r., III CRN 139/68, OSN 1969, nr 5, poz. 95.
23.Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 302/01, OSNC 2004, nr 9, poz. 147.
24.Wyrok SN z dnia 30 grudnia 1969 r., II CR 674/69, OSP 1972, z. 12, poz. 230, z glosą J. Winiarza, OSP 1972, z. 12, poz. 230.