Search

Result: Found records: 209 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zasady samodzielności finansowej i adekwatności w działalności jednostek samorządu terytorialnego – podstawy ustrojowo-finansowe
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
2. Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Go to
3. Stowarzyszenie Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry – enklawa i eksklawa w przestrzeni kulturowej miasta
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
4. The Use of Gross Efficiency Coefficients in Cyclists’ Endurance Tests
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
5. Analysis of Match Performance of Full-backs from Selected European Soccer Leagues
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
6. Distances Covered above and below the Anaerobic Threshold by Professional Football Players in Different Competitive Conditions
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
7. The Angiotensin Converting Enzyme Gene I/D Polymorphism in Polish Rowers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
8. Impact of Training with Additional Respiratory Dead Space on Spirometry and Exercise Respiratory Pattern in Cyclists
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
9. Selected aspects of statistical analyses in sport with the use of STATISTICA software
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Go to
10. Commercial aspect of sport events
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
11. Green building – wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
12. Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
13. E-komunikacja – analiza efektywności cyfryzacji urzędów i społeczeństwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
14. Dźwięk w przestrzeni handlowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
15. Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
16. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ WIELOKANAŁOWĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
17. Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
18. WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZMIANY STRUKTURY TOWAROWEJ POLSKIEGO EKSPORTU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
19. Ugrupowania lokalne i partie polityczne w wyborach samorządowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2014
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
20. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Go to
21. Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
22. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadania własnego gmin
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
23. The Influence of Different Types of Rest on Football Players’ Ability to Repeat Phosphagen Exercise
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Go to
24. Nowoczesne technologie informacyjne w działalności koła łowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
25. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
26. Level of trust and confidence of companies in contractors and business partners vs. the level of innovation
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
27. Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
28. Zróżnicowane ceny usług doręczeniowych w UE jako bariera rozwoju transgranicznego e-commerce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
29. Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
30. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
31. Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
32. Przemiany wizji miasta Szczecin
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
33. Model przywództwa pseudocharyzmatycznego w wyborach parlamentarnych 2007 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2011 (24) 2011 Go to
34. OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
35. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Go to
36. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
37. ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
38. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ FINANSYZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
39. Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
40. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
41. Logika a prawoznawstwo – uwagi dotyczące książki Tomasza Bekrychta, Mileny Koryciej-Zirk, Karola Dobrzenieckiego, Logiczne zagadnienia prawoznawstwa, wyd. 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2014, s. 196.
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
42. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
43. Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
44. Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
45. Wykorzystanie modelu CART-Logit do analizy fałszerstw sprawozdań finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
46. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
47. Analysis of the aircraft accidents occurred in units of the Polish Air Force Academy in the years 1970–1994
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
48. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
49. Rozwój lokalny gmin na przykładzie badań własnych
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Go to
50. Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej – na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
51. Certyfikacja kompetencji przewoźników w transporcie drogowym jako element polityki transportowej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
52. Country-of-origin effect in professional services – literature review
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
53. Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
54. Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
55. Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
56. Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa energooszczędnego na rynku nieruchomości w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
57. Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
58. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
59. Wpływ zasobów ludzkich dla nauki i techniki na aktywność innowacyjną regionów państw „Nowej 13”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
60. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
61. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
62. Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
63. Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
64. Rozwój ICT w krajach Grupy Wyszehradzkiej - w poszukiwaniu przewag polskiego rynku teleinformatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
65. Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
66. Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
67. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
68. Inwestycje modernizacyjne i rozwojowe w polskich portach. Studia przypadków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
69. Moralna odpowiedzialność chrześcijan za misyjne dzieło Kościoła
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
70. Ekonomiczne i finansowe oblicze podatku – szkic problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
71. Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
72. Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
73. Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
74. Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
75. Przestrzeganie zasad moralnych w działalności politycznej powinnością sumienia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2014 2014 Go to
76. Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
77. Theoretical components of intra-industry service development strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
78. Distance Covered Below and Above the Anaerobic Threshold by Elite German Goalkeepers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
79. Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
80. Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
81. Influence of Fencing Training (Technical and Tactical) on Selected Features of Shape of the Spine and Pelvis Under Load
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
82. Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
83. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – nowy trend na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
84. Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
85. Użytkowanie wieczyste
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
86. Służebność przesyłu
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
87. Komunikowanie społeczne w administracji publicznej – wybrane zagadnienia
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
88. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
89. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
90. Problem elementów twórczych w utworze technicznym – na tle przypadku plagiatu pracy magisterskiej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
91. The Effects of a Six-week Plyometric Training Program on the Stiffness of Anterior and Posterior Muscles of the Lower Leg in Male Volleyball Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Go to
92. Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
93. Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw – intencje i wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
94. Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
95. Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
96. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
97. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania wirtualnych zespołów projektowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
98. Polityka oświatowa wobec migrantów – uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Go to
99. Totalitarne wizje przebudowy stołecznych miast – casus Rzymu i Berlina
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
100. Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
Page