Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW
(Preparation of average transaction prices maps for undeveleped agricultural lands from agricultural real estate agency resources in Olsztyn using interpolation IDW method)

Authors: Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Krystyna Kurowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Keywords: geostatistics interpolation Agricultural Real Estate Agency resources transaction price agricultural land undeveloped
Year of publication:2016
Page range:12 (355-366)
Klasyfikacja JEL: C10 R30 Q11 Q15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The main tasks carried out by Agricultural Real Estate Agency (AREA) are improvement of farm structure, making favourable conditions for rational utilizationof production potential and taking care of restructuring process ofthe real estate Treasury. Knowledge about real estate market should include current situation and, as far as possible, future tendencies. Relevant data, that helps to improve undeveloped agricultural lands management from AREA resources, are the information about estate prices and their spatial differentiation. This paper presents preparation of average transaction prices maps for undeveloped agricultural land using the weighted average distance interpolation IDW method. The capabilities of using maps in Treasury agricultural property management were also indicated.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, J., Konieczny, A. (2010). Rodzaje analiz przestrzennych. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
2.Adamczyk, T., Begović, V., Bieda, A., Bielecka, E., Bugaj, P., Dawidowicz, A., Džunić I., Gajos, M., Jankowska, M., Kereković, D., Krukowska, K., Kryszk, H., Kurowska, K., Parzych, P., Rahmonov, O., Schrunk, I., Wojciak, E., Źróbek, R. (2014). Spatial Data in Widegeospace. Zagreb: Nacionalnaknjižnica.
3.Budzyński, T., (2012). Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20, 1, s. 135–144.
4.Bydłosz, J., Cichociński, P., Dębińska, E. (2009). Modelowanie baz danych o nieruchomościach. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetkcji, 19, 35–46.
5.Cellmer, R.(2014). The Possibilities and Limitations of Geostatistical Methods in Real Estate Market Analyses. Real Estate Management and Valuation, 22, 3, 54–62. DOI: 10.2478/ remav-2014-0027.
6.Cellmer, R., Bełej, M., Źróbek, S., Śubic-Kovać, M. (2014). Urban Land Value Maps a Methodological Approach. Geodetskivestnik, 58, 3, 535–551. DOI: 10.15292/geodetski-vestnik. 2014.03.535-551.
7.Cellmer, R., Kuryj, J. (2011). Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19, 3, 7–19.
8.Cellmer, R., Senetra, A., Szczepańska, A. (2012), Mapy wartości gruntów na terenach cennych pod względem przyrodniczym. Geomatics and Environmental Engineering, 6, 3, 15–24.
9.Cichociński, P. (2011). Comparison of Spatial Interpolation Methods for Real Estate Values. Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, 19, 3, 120–132.
10.Cymerman, R., Hopfer, A. (2012). System, zasady, procedury wyceny nieruchomości. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
11.Krige, D.G. (1951). A Statistical Approach to Some Basic Mine Valuation Problems on the Witwatersrand. Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa, December, 119–139.
12.Krige, D.G. (1952). A Statistical Analysis of Some of the Borehole Values in the Orange Free State Goldfield. Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa, Septemeber, 47–64.
13.Kryszk, H., Kurowska, K., Ogryzek, M. (2014). Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, 291–302.
14.Kurowska, K., Kryszk, H., Cymerman, R. (2014). Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, 303–316.
15.Matheron, G. (1962). Traité de Géostatistiqueappliquée, tome 1 (1962), tome 2 (1963). Paris: Editions Technip.
16.Matheron, G. (1965). Les variables régionaliséesetleur estimation. Paris: Masson.
17.Ogryzek, M., Cymerman, R., Kurowska, K., Kryszk, H. (2014). Analiza zmian struktury własnościowej zorganizowanych gospodarstw rolnych z zasobów ANR OT Olsztyn. W: J. Koniczna, A. Trysuła (red.), Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich (s. 77–75). Olsztyn: Partner Poligrafia.
18.Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów, jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169–177.
19.Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 1328.
20.Tracz, W. (2010). Geostatyka w leśnym SIP. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
21.Urbański, J. (2008). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wyd. UG.
22.Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2015, poz. 782, z późn. zm.
23.Zawadzki, J. (2011). Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
24.Źróbek, S., Cellmer, R., Janowski, A., Kuryj, J. (2006). Propozycja technologii opracowania mapy wartości dla miasta Olsztyna. Przegląd Geodezyjny, 10, 3–9.
25.Źróbek, S., Cellmer, R., Kuryj, J. (2005). Land Value Map as a Source of Information about Local Real Estate Market. Geodezja, 11 (1/1), 63–73.