Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016

Year of publication:2016
# Title Page range Authors Actions
1.

MODELE HAZARDU A MODEL LOGITOW


(Hazard model versus logit model)
12 (11-22) Beata Bieszk-Stolorz More
2.

O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ


(On the role of the social games in creation and development of game theory, statistics and its applications)
14 (23-36) Ewa Drabik More
3.

INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW


(Real estate price indices for small area)
12 (37-48) Iwona Foryś More
4.

ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH


(The role of business consulting in the management of micro-enterprises)
12 (49-60) Wojciech Grabowski, Edward Stawasz More
5.

ESTYMATOR NIEOBCIĄŻONY CZY ESTYMATOR MINIMALIZUJĄCY BŁĄD ŚREDNIOKWADRATOWY


(Unbiased estimator versus minimum mean square error estimator)
10 (61-70) Jan Purczyński More
6.

WYBRANE METODY ESTYMACJI PARAMETRÓW FUNKCJI LOGISTYCZNE


(Selected methods of estimating logistic function parameters)
12 (71-82) Jan Purczyński, Kamila Bednarz-Okrzyńska More
7.

PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH


(Ownership transformations in housing cooperatives)
10 (83-92) Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke More
8.

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I JEJ DETERMINANTY W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI


(The value of the company and its factors in managing contemporary enterprises)
12 (93-104) Bogusława Ziółkowska More
9.

DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE


(Diagnosing the effectiveness of local action groups – practical aspects)
14 (107-120) Paweł Baran, Anna Gdakowicz More
10.

WYBRANE ASPEKTY SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ ŚCIANY WSCHODNIEJ W PORÓWNANIU Z RESZTĄ POLSKI W LATACH 2004–2013. CZĘŚĆ TRZECIA


(Some aspects ofthe socio-economic eastern wall compared with the rest of Poland in 2004–2013. Part three)
12 (121-132) Stanisława Bartosiewicz, Elżbieta Stańczyk More
11.

BADANIE KOINTEGRACJI WYBRANYCH ZMIENNYCH EkONOMICZNO- FINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM


(Analysis of cointegration of some economic and financial variables in Zachodniopomorskie voivodship)
10 (133-142) Barbara Batóg More
12.

WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA SYTUACJĘ EKONOMICZNO-FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: UJĘCIE REGIONALNE


(Influence of economic crisis on economic and financial situation of enterprises – regional approach)
14 (143-156) Jacek Batóg More
13.

INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE


(Indices of competitiveness in the tourism in the world and Poland)
14 (157-170) Iwona Bąk More
14.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEjSKIEJ


(Starting a business in chosen countries of the European Union)
16 (171-186) --- More
15.

GRUPOWANIE LOKALIZACJI W MAGAZYNIE PODCZAS PROCESU KOMPLETACJI PRODUKTÓW


(Locations grouping in the process of order-picking)
12 (187-198) Krzysztof Dmytrów More
16.

MONITOROWANIE TRAFNOŚCI SYSTEMU PROGNOZ SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE


(Monitoring of sales forecasting system in a company)
12 (199-210) Mariusz Doszyń More
17.

LEVEL OF KNOWLEDGE AND ANSWERS GIVEN IN A SURVEY RESEARCH. EXAMPLE OF INSURANCE PREFERENCES SURVEY

13 (211-223) Maria Forlicz, Tomasz Rólczyński More
18.

STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013


(The stability of the selected indicators of assets structure development companies listed on the Warsaw stocs exchange (wse) in 2007–2013)
14 (225-238) Iwona Foryś, Małgorzata Tarczyńska- Łuniewska More
19.

FUNDUSZE ETF NOTOWANE NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE


(ETF on the Warsaw Stock Exchange)
14 (239-252) Urszula Gierałtowska More
20.

ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU


(Changes in employment in the service sector versus region’s economic development)
12 (253-264) Dorota Jankowska, Agnieszka Majka More
21.

DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM


(Decarbonization of european economies from the spatial perspective)
14 (265-278) Ewa Jankowska More
22.

DETERMINANTY POZIOMU UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH


(Determinants of agricultural insurance)
12 (279-290) Paweł Kobus More
23.

RYNEK PRZEWOZÓW PROMOWYCH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU


(The ferry market of the southern baltic sea region basis)
14 (291-304) Wojciech Kuźmiński, Józef Hozer More
24.

STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM


(Structural and spatial analysis of the development potential in the building industry)
12 (305-316) Łukasz Mach More
25.

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM


(Economic innovation and the standard of living in regional perspective)
12 (317-328) Agnieszka Majka, Dorota Jankowska More
26.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA W BADANIU ŻYWOTNOŚCI FIRM


(Ratio analysis in the analysis of the companies vitality)
12 (329-340) Iwona Markowicz More
27.

EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE


(Economic and social effects of the demographic changes in Poland)
14 (341-354) Adrianna Mastalerz- Kodzis, Ewa Pośpiech More
28.

OPRACOWANIE MAP ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH ZBYWANYCH Z ZASOBU ANR OT OLSZTYN Z WYKORZYSTANIEM INTERPOLACJI METODĄ IDW


(Preparation of average transaction prices maps for undeveleped agricultural lands from agricultural real estate agency resources in Olsztyn using interpolation IDW method)
12 (355-366) Marek Ogryzek, Krystyna Kurowska More
29.

WZROST GOSPODARCZY A ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACĘ – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI W LATACH 1995–2014


(Economic growth and labor demand – theory and reality of polish economy in period 1995–2014)
16 (367-382) Jerzy Czesław Ossowski More
30.

OBCIĄŻENIA FINANSOWE DOCHODÓW GOSPODARSTW SŁABYCH EKONOMICZNIE W LATACH 2010–2012 W REGIONACH ROLNICZYCH FADN


(Financial burdens of income in economically weak farms in years 2010–2012 in agricultural regions of FADN)
14 (383-396) Joanna Pawłowska-Tyszko, Irena Augustyńska- Grzymek More
31.

ANALIZA ZMIAN WSPARCIA FINANSOWEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W LATACH 1973–2014


(Analysis of changes in financial support to the Common Agricultural Policy in the period 1973–2014)
12 (397-408) Robert Pietrzykowski More
32.

STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE


(A spatial convergence of the age in Poland)
14 (409-422) Małgorzata Podogrodzka More
33.

ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI


(Application of hedonic pricing indexes to measure real estate price dynamics. A pilot study of the real estate market in Szczecin)
16 (423-438) Ewa Putek-Szeląg, Urszula Gierałtowska More
34.

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE JAKO DEWELOPERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI


(Housing associations as developers in the property market)
12 (439-450) Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke More
35.

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA SPÓŁDZIELCZYMI LOKALAMI MIESZkALNYMI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA


(Specific nature of management estate dwelling base on Szczecin)
12 (451-462) Teodor Skotarczak, Monika Śpiewak-Szyjka More
36.

BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA POMIĘDZY PRZEWOZAMI ŁADUNKÓW PRZEZ TRANSPORT SAMOCHODOWY A WZROSTEM GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI


(Examination of Granger-causality between the road freight transport and economic growth on the example of Poland)
12 (463-474) Elżbieta Szaruga More
37.

OCENA ZAGROŻENIA ZŁYMI WARUNKAMI MIESZKANIOWYMI W POLSCE


(The risk assessment of poor housing conditions in Poland)
14 (475-488) Paweł Ulman More
38.

BADANIE ZGODNOŚCI EMPIRYCZNYCH WARTOŚCI NORMATYWNYCH DLA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA RÓŻNYCH POZIOMACH AGREGACJI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH


(The analysis of consistency of empirical normative values for financial ratios at different levels of aggregation of companies listed on the Warsaw Stock Exchange)
14 (489-502) Katarzyna Wawrzyniak More
39.

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI, PRZECIĘTNEGO DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA ORAZ WSPółCZYNNIKA STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2003–2013


(Selected demographic processes by regions in Poland in 2003–2013 years)
14 (503-516) Wioletta Wolańska More
40.

OCENA ATRAKCYJNOŚCI LOKALIZACJI I JAKOŚCI MIESZKAŃ SPRZEDANYCH NA SZCZECIŃSKIM RYNKU WTÓRNYM W LATACH 2012–2015


(Assessment of the attractiveness of the location and quality of apartments sold on the secondary market in Szczecin in 2012–2015)
14 (517-530) Marta Zaorska More
41.

WPŁYW ZMIAN KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA KONDYCJĘ I WYCENĘ SPÓŁEK DEWELOPERSKICH


(The influence of changes in real estate marekt situation on the condition and valuation of real estate development companies)
12 (531-542) Konrad Żelazowski More