Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-32
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE
(A spatial convergence of the age in Poland)

Authors: Małgorzata Podogrodzka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: structure of the age of the population old age ageing
Year of publication:2016
Page range:14 (409-422)
Klasyfikacja JEL: H40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the assessment of the age and ageing a lot of measures are being exploited. What spatial analysis is leading them to similar conclusions? In deliberations indices by women and men and voivodships, 1991–2013. A convergence of the type beta, gamma and sigma ware determined and the influence of births and deaths on the age.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cieślak, M. (2004). Pomiar procesu starzenia się ludności. Studia Demograficzne, 2, 3–16.
2.d’Albis, H., Collard, F. (2013). Age Groups and the Measure of Population Aging. Demographic Research, 29, 617–640.
3.Długosz, Z. (1997). Stan i dynamika starzenia się ludności Polski. Czasopismo Geograficzne, 68, 227–232.
4.Długosz, Z. (1998). Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. Wiadomości Statystyczne, 3, 15–25.
5.Frątczak, E. (2002). Proces starzenia się ludności Polski. Studia Demograficzne, 2, 3–28.
6.Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
7.Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
8.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database (12.03.2014).
9.Kot, S.M., Kurkiewicz, J. (2004). The New Measures of the Population Ageing. Studia Demograficzne, 2, 17–29.
10.Kondrat, W. (1972). Zmiany w strukturze ludności według płci i wieku w latach 1950, 1960, 1970. Studia i Prace Statystyczne, 40, 62–72.
11.Kosiński, L. (1967). Geografia ludności. Warszaw: PWN.
12.Kowaleski, J.T. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski. Przyczyny, etapy, następstwa. Łódź: Wyd. UŁ.
13.Kowaleski, J.T., Szukalski, P. (red.). (2004). Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożeni. Łódź: Wyd. UŁ.
14.Kowaleski, J.T., Szukalski, P. (red.). (2006). Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łódź: Wyd. UŁ.
15.Kurek, S. (2004). The Spatial Distribution of Population Ageing in Poland in the Years 1988–2002. Bulletin of Geography, 2, 65–76.
16.Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: AP w Krakowie.
17.Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
18.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
19.Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
20.Podogrodzka, M. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce w 1991–2010. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, 62–76.
21.Podogrodzka, M. (2015). O przestrzennym zróżnicowaniu struktur wieku ludności w Polsce, 1991–2011. Kwartalnik KES Studia i Prace, SGH, 1, 35–58.
22.Potrykowska, A. (2003). Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i migracji osób w starszym wieku w Polsce. Przegląd Geograficzny, 1, 41–59.
23.Rowland, D.T. (1996). Population Momentum as a Measure of Aging. European Journal of Population, 12, 41–61.
24.Sanderson, W., Scherbov, S. (2005). Average Remaining Lifetimes Can Increase as Human Populations Age. Nature, 435, 811–813.
25.Sanderson, W., Scherbov, S. (2007). A New Perspective on Population Ageing. Demographic Research, 16, 27–58.
26.Wieniecki, I.G. (1981). Starzenie się ludności i metody statystyczne jego pomiaru. W: Metody statystyczne w demografii (s. 76–90). Warszawa: PWN.