Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
STABILNOŚĆ WSKAŹNIKÓW STRUKTURY MAJĄTKU WYBRANYCH SPÓŁEK DEWELOPERSKICh NOTOWANYCH NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2007–2013
(The stability of the selected indicators of assets structure development companies listed on the Warsaw stocs exchange (wse) in 2007–2013)

Authors: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Małgorzata Tarczyńska- Łuniewska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: development companies indicators of asset structure stability structure
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (225-238)
Klasyfikacja JEL: G20 E22 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The real estate market is one of the many areas of economic activity entities that suffered a crisis of recent years. Also the developers companies listing on the Warsaw Stock Exchange confirm the negative economic phenomena taking place in this sector. In the article, there is discussion of the condition of the real estate companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2007–2013 in the context of the structure of assets. The aim of the study is to assess the structure and stability of assets development companies actives in the market for housing investment in Poland. Were used the data of financial and economic indexes for investigated companies. They were the basic economic indicators – financial statements, which were used for to assess their stability in the boom years and the downturn in the real estate market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Batóg, J. (1996). Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy – propozycja syntetycznej miary. Materiały Konferencyjne. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.Batóg, J. (1997). Propozycja klasyfikacji firm według sytuacji ekonomiczno-finansowej. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania (s. 68–79). T. 4. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1999). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
4.Bednarski, L., Waśniewski, T. (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: FRR.
5.Bień, W. (1999). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
6.Dudycz, T., Skoczylas, W. (2014). Sektorowe wskaźniki finansowe. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 r. Rachunkowość, 3, 55–80.
7.Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Foryś, I., Tarczyński, W. (2003). Rentowność inwestycji w nieruchomości i na rynku kapitałowym. W: Rynek nieruchomości Pomorza Zachodniego – stan i perspektywy (s. 11–14). Szczecin: IADiPG.
9.Jachna, T., Sierpińska, M. (2009). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
10.Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2007). Statystyczna analiza wybranych wskaźników ekonomiczno- finansowych dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 17, 615–634.
11.Peiser, R.B., Frey, A.B. (2003). Professional Real Estate Development. Washington, D.C.: ULI The Urban Land Institute.
12.Peto, R. (2011). Global Property Outlook and Role of Real Estate in the European Financial Crisis. Real Estate Issues, 36, 2, 11–20.
13.Skoczylas, W. (red.). (2009). Wartość poznawcza analizy sprawozdań finansowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (s. 335–364). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
14.Skoczylas, W., Waśniewski, T. (1998). Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 4, 199–211.
15.Tyran, M.R. (2005). Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
16.Waśniewski, T. (1997). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR.
17.Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2. Kraków: Wolters Kluwer.
18.Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.