Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM
(Economic innovation and the standard of living in regional perspective)

Authors: Agnieszka Majka
Uniwersytet Rzeszowski

Dorota Jankowska
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: innovativeness standard of living region analysis
Year of publication:2016
Page range:12 (317-328)
Klasyfikacja JEL: O31 I31 C40 R13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article attempts to assess the standard of living and level of innovation in the particular Polish voivodeships in the years 2008, 2010 and 2013. Taxonomic method of grouping objects was used for this purpose, and based on it there were indicated the voivodeships with relatively the highest and lowest levels of analyzed phenomena. Also the groups of voivodeships with similar level of life and innovation were established. Moreover, it was attempted to assess the relation between the level of innovation and standard of living in the particular voivodeships.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brol, R. (2006). Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. W: D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego (s. 13–37). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
2.Bywalec, C., Wydmus, S. (1992). Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ekonomista, 5–6, 669–687.
3.Gotowska, M. (2013). Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce. Bydgoszcz: Wyd. UTP w Bydgoszczy.
4.Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną (s. 46–68). Warszawa: PWE.
5.Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: PWN.
6.Majka, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wiadomości Statystyczne, 5, 27–42
7.Niedzielski, P. (2005). Rodzaje innowacji. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć (s. 256–258). Warszawa: PARP.
8.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
9.Schumpeter, J.A. (1960). Teorie rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
10.Sobotka, M.A., Poźniak, A. (2014). Innowacje jako determinanta rozwoju gospodarczego. W: Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu (s. 195–205). Bydgoszcz: Wyd. UTP w Bydgoszczy.
11.Szlachta, J. (1996). Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.