Search

Result: Found records: 92.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki jako potencjał innowacyjny gospodarek – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
4. INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
5. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A PROCESY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
6. UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE PEŁCZYCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
7. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
8. Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
9. The use of consumer voice in the process of service innovation creation
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
10. The cloud computing technology for future digital transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
11. Konsument jako partner przedsiębiorstwa w otwartych innowacjach
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
12. Innowacje na rynku przypraw i produktów przyprawowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
13. Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
14. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
15. Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
16. Innowacyjność polskiej gospodarki – stan i perspektywy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
17. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
18. Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
19. Bariery aktywności innowacyjnej przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
20. Wielowymiarowa analiza potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw kluczowych sektorów w województwie lubuskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
21. Wielkość przedsiębiorstwa a procesy transferu technologii w przemyśle wysokiej techniki w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
22. Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
23. Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
24. Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
25. Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
26. Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych – wyniki badań wstępnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
27. Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
28. Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
29. Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
30. Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
31. Accelerators as a Tool to Support Startup Ventures: Assessing Their Performance and Success Factors. Literature Review
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
32. Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
33. Wpływ wielkości i własności przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną przemysłu w województwie śląskim - ujęcie ewolucyjne
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
34. Struktura przemysłu a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw z Polski Zachodniej
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
35. Lean management jako innowacja organizacyjna w szpitalach
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
36. Transfer technologii w kształtowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
37. Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
38. Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Go to
39. How to engage customer in co-creation of innovation? Implications for marketing activity
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
40. Dysproporcje między krajami Unii Europejskiej pod względem nakładów i efektywności działań B+R
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
41. Bariery i efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
42. Does EU Funding Support the Development of Tourism? Case Study of Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
43. Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
44. Categories of knowledge in innovative organisation processes
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
45. Knowledge management in a modern organisation
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
46. Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
47. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
48. System patentowy w procesie innowacyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
49. Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
50. Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
51. Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
52. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
53. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
54. Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
55. Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczno-empiryczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
56. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
57. The application of design thinking in small and medium enterprises
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
58. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
59. Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
60. Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
61. The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
62. Wpływ systemu zarządzania kapitałem ludzkim i kultury organizacyjnej na behawioralne wyniki pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
63. Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
64. Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
65. Wykorzystanie metody service blueprinting w tworzeniu innowacji usługowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
66. Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
67. Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
68. Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
69. Rozwój rynku aniołów biznesu w Polsce – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
70. Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
71. Innowacyjność Polski w latach 2011–2015. Znaczenie i bariery
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
72. Otwartość innowacyjna polskich podmiotów typu start-up. Wyniki badań pilotażowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
73. Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
74. Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
75. Impact of Regional Operational Program for Wielkopolskie Voivodeship 2007–2013 on innovation of micro, small and medium enterprises in Wielkopolska region
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
76. The university and the external environment – towards a collaborative system of resources exchange
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
77. Children’s economic education – are we educate e-leaders?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
78. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
79. Analysis of investment state support for the electric vehicles sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
80. Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
81. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
82. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
83. WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA POZYCJĘ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
84. Implications of ICT-based platforms on labor markets – the case of Uber
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
85. Community Based Networks and 5G Wi-Fi
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
86. The use of cultural institutions in tourism as an incentive for local development - the case of National Museum in Wroclaw
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
87. Koniunktura gospodarcza na poziomie mezo i makro a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
88. Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
89. Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
90. Insight we wdrażaniu innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
91. Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
92. Postawy i zachowania konsumentów w wieku 60+ wobec żywności funkcjonalnej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
Page