Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 52/1 2018
Ład korporacyjny a innowacyjność podmiotów gospodarczych
(Corporate governance and innovativeness of enterprises)

Authors: Roman Tylżanowski
Uniwersytet Szczeciński

Wojciech Leoński
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: corporate governance innovations enterprise
Year of publication:2018
Page range:10 (103-112)
Klasyfikacja JEL: G34 O30 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Issues related to corporate governance are not new in literature. Mention to the essence of this concept can be found in ancient texts. Taking into consideration progressing globalization, financial crises, emergence of more and more complex economic entities and other key changes taking place in the economy over the past years, the discussed issue is gaining in importance. The aim of this study is to identify the relations between corporate governance and the innovativeness of business entities. In addition, article defines role of corporate governance in modern economy and identifies methods of stimulation of innovative behaviors in corporations. The study used critical analysis of the current polish and foreign literature about described issues. The considerations indicate the important role of corporate governance principles in shaping innovation-oriented enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogacz-Miętka, O. (2012). Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębior- stwem. Warszawa: CeDeWu.
2.Chesbrough, H. (2003). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
3.Dobija, D., Koładkiewicz, I. (2011). Ład korporacyjny. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Golej, R. (2008). Wybrane problemy sterowania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (s. 295–305). Łódź: Wyd. UŁ.
5.Grodzki, P. (2006). Dobre praktyki w spółkach publicznych jako przykład innowacji w nad- zorze korporacyjnym. W: M. Strużycki (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce (s. 177–186).
6.Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1975). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360.
8.Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju. Warszawa: C.H. Beck.
9.Lazonick, W. (2006). Corporate Governance, Innovative Enterprise and Economic Develop- ment. UNU World Institute for Development Economics Research. Research Paper, 71, 49-56.
10.Martins, E.C., Terblanche, F. (2003). Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64–74.
11.Mesjasz, C. (2010). Analiza instrumentów motywacyjnych naczelnych organów nadzoru i zarządzania w spółkach handlowych. W: A. Stabryła (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (s. 353–382). Kraków: Mfiles.pl.
12.MNiSzW (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wyd. 3. Warszawa.
13.Pietrasiński, Z. (1970). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
14.Słomka-Gołębiowska, A. (2012). Corporate givernance – banki na straży efektywności przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
15.Weber, A.-M. (2012). Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance. Warszawa: Promotor.
16.Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (2004). Pobrane z: http://www.ecgi.org/codes/documents/principles_pl_final.pdf (29.09.2017).