Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016
(The impact of business support organizations on active technology transfer in greater Poland voivodeship in 2014–2016)

Authors: Jadwiga Gorączkowska
Uniwersytet Zielonogórski

Marlena Płonka
iCentrum
Keywords: technology transfer business support organizations innovative activity
Year of publication:2018
Page range:11 (307-317)
Klasyfikacja JEL: L60 O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Among the many factors, which influence to the level of innovative activity of enterprises one of the most important is technology transfer in active terms. The aim of the research (which was carried in 2017 on 819 industrial enterprises in the Greater Poland Voivodeship) to determine the impact of business support institutions on active technology transfer. The research hypothesis is the claim that this impact will be differentiated and that technology transfer should stimulate innovation centers to a greater extent than other institutions. As a result of analyzes conducted using logit modeling, it was found that the research hypothesis was confirmed. In addition, business support organizations were more likely to stimulate technology transfer from sector to sector (with suppliers, customers and within the capital group) than from institutions in the sphere of science.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ahn, J.M., Minshall, T., Mortara, L. (2015). Open Innovation: A New Classification and Its Impact on Firm Performance in Innovative SMEs. Journal of Innovation Management, 3 (2), 33–54.
2.Cesaroni, F., Piccaluga, A. (2016). The Activities of University Knowledge Transfer Offices: Towards the Third Mission in Italy. Journal of Technology Transfer, 41 (4), 753–777.
3.Diez-Vial, I., Fernández-Olmos, M. (2017). The Effect of Science and Technology Parks on a Firm’s Performance: A Dynamic Approach Over Time. Journal of Evolutionary Economics, 27 (3), 413–434.
4.Głodek, P., Matusiak, K.M. (2011). Transfer Technologii. W: K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (s. 301–303). Warszawa: PARP.
5.Huyghe, A., Knockaert, M., Piva, E., Wright, M. (2016). Are Researchers Deliberately Bypassing the Technology Transfer Office? An Analysis of TTO Awareness. Small Business Economics, 47 (3), 589–607.
6.Hülsbeck, M., Lehmann, E.E., Starnecker, A. (2013). Performance of Technology Transfer Offices in Germany. Journal of Technology Transfer, 38 (3), 199–215.
7.Koprowska-Skalska, E. (2015). Ośrodki szkoleniowo-doradcze. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 117–131). Warszawa, Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
8.Kuczewska, L. (2015). Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania). Handel Wewnętrzny, 358 (5), 203–216.
9.Mażewska, M. (2015). Infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 (s. 7–25). Warszawa, Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
10.OECD (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Paryż.
11.Rocio Vasquez-Urriago, A., Barge-Gil, A., Modrego Rico, A. (2016). Science and Technology Parks and Cooperation for Innovation: Empirical Evidence from Spain. Research Policy, 45 (1), 137–147.
12.Stokan, E., Thompson, L., Mahu, R.J. (2015). Testing the Differential Effect of Business Incubators on Firm Growth. Economic Development Quarterly, 29 (4), 317–327.
13.Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
14.Vienna Initiative Working Group (2014). Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe. A Report by the Vienna Initiative Working Group on Credit Guarantee Schemes November. Pobrane z: http://vienna-initiative.com/(13.02.2017).