Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (3-6) --- More
1.

Categories of knowledge in innovative organisation processes

15 (9-23) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz More
2.

Knowledge management in a modern organisation

15 (25-39) Władysław Janasz, Krzysztof Janasz More
3.

Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu


(Open data business model: innovative aspects of designing of business)
11 (41-51) Marek Jabłoński More
4.

Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce


(The role of European funds in the creating the development and innovatives of the regions in Poland)
18 (53-70) Andrzej Jaki, Tomasz Rojek More
5.

Innowacje otwarte w MSP


(Open innovations in SMES)
16 (71-86) Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio, Barbara Siuta-Tokarska More
6.

System patentowy w procesie innowacyjnym


(Patent system in the innovation process)
11 (87-97) Justyna Kacprzak More
7.

Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych w organizacji produkcji


(Efficiency of innovative projects in manufacturing companies)
16 (99-114) Tadeusz Kubik More
8.

W poszukiwaniu typologii innowacji społecznie odpowiedzialnych: mapowanie pola badawczego


(In search of the typology of socially responsible innovations: mapping the research field)
11 (115-125) Andrzej Lis, Agata Sudolska More
9.

Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannon’a


(Estimation of importance of innovative projects evaluation criteria by using Shannon entropy)
14 (127-140) Katarzyna Rudnik, Anna Małgorzata Deptuła More
10.

Uwarunkowania oceny ryzyka innowacji technicznych


(Conditions of risk assessment of the technical innovations)
13 (141-153) Anna Małgorzata Deptuła, Katarzyna Rudnik More
11.

Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych


(Methods of research on innovation with a special regard to marketing innovations)
12 (155-166) Monika Spychalska-Wojtkiewicz More
12.

Marketing innovation in the modern distribution channel with use of own brand

11 (167-177) Katarzyna Szopik-Depczyńska, Agnieszka Wala More
13.

Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii


(Corporate venture capital – the essence and proposition of a typology)
13 (179-191) Krzysztof Ćwik, Krystian Olek, Witold Szumowski More
14.

Ochrona twórczości pracowniczej na gruncie prawa własności przemysłowej


(Protection of employee's work on the grounds of industrial property rights)
10 (193-202) Monika Szymura More
15.

Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją


(Internal communication – innovative aspect of modern organization's management)
12 (203-214) Klaudia Smoląg, Beata Ślusarczyk More
16.

Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego


(Creative space of a manufacturing company)
10 (215-224) Kamila Tomczak-Horyń, Ryszard Knosala More
17.

Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?


(The Polish economy innovativeness and EU funds: has POIG helped?)
16 (225-240) Andrzej H. Jasiński More
18.

Regionalny rozkład determinant innowacyjności a jej stan na poziomie państwa


(The regional distribution of the determinant of innovation and its national level)
13 (241-253) Marek Szajt More
19.

Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP


(The influence of cooperation on the SMES innovative activity)
11 (255-265) Dariusz Nowak More
20.

Przestrzeń i relacje a innowacje w przemyśle Wielkopolski w latach 2014–2016


(Spatial or relations proximity and innovation activity in the Wielkopolskie industry in years 2014–2016)
13 (267-279) Arkadiusz Świadek More
21.

Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej


(Technological connections and innovativeness of peripheral regions. The case of North-East Poland)
11 (281-291) Robert Ciborowski, Karina Sachpazidu-Wójcicka More
22.

Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczno-empiryczne


(The importance of inter-organizational links for the growth of innovativeness of enterprises – theoretical and empirical approach)
13 (293-305) Danuta Rojek More
23.

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016


(The impact of business support organizations on active technology transfer in greater Poland voivodeship in 2014–2016)
11 (307-317) Jadwiga Gorączkowska, Marlena Płonka More
24.

Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie


(Technological offer databases as the means of support for technology transfer in an enterprise)
12 (319-330) Zofia Gródek-Szostak More
25.

Strategie współpracy z kooperantami biernymi


(Strategies of cooperation with buyers)
10 (331-340) Bartosz Marcinkowski More
26.

Rola internetu we współczesnej gospodarce


(The role of the internet in modern economy)
13 (341-353) Karolina Beyer More
27.

Konsumenci w internecie jako źródło informacji


(Consumers on the internet as a source of information)
12 (355-366) Justyna Skorupska More
28.

The application of design thinking in small and medium enterprises

12 (367-378) Anna Bielawa More
29.

Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów


(Application of business anthropology methods as an innovative approach to consumer research)
10 (379-388) Marek Gładysz More
30.

Zbieżność kultury firmy produkcyjnej nastawionej na ciągłe doskonalenie z kulturą kaizen – wyniki badań wstępnych


(Aconvergence between organisational culture of production company, introducing continuous imrovement, and kaizen culture – initial research findings)
13 (389-401) Jan M. Janiszewski More
31.

Ocena potencjału pracowników Urzędu Miasta Dzierżoniów w celu wdrożenia systemu sugestii pracowniczych kaizen


(The potential of employees of the city office for the implmentation of the kaizen system)
13 (403-415) Marek Krasiński More
32.

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.


(Developing of research and develipoment (R&D) activity in it sector – case study of SISMS company)
11 (417-427) Grzegorz Krzos, Janusz Kolbusz, Krystian Olek More
33.

Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia


(Innovative projects management in rapidly changing environment)
14 (429-442) Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski, Urszula Słupska More
34.

Determinanty innowacyjności komercyjnych domów seniora


(Commercial senior housing – factors affecting their innovativeness)
13 (443-455) Piotr Bartkowiak, Marcin Boruta More
35.

Analiza funkcjonowania niskobudżetowych pasażerskich przewoźników lotniczych w Europie jako przykład innowacji zarządzania


(Comparative analysis of the functioning of passenger traditional and low cost air carriers in Europe as an example of management innovation)
11 (457-467) Andrzej Montwiłł, Natalia Drop More
36.

Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich


(Shaping of organizational structures in partnership projects)
12 (469-480) Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Urszula Słupska, Wojciech Popławski More
37.

Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej


(Using of cloud computing technology among enterprises in the European Union countries)
13 (481-493) Krystyna Poznańska, Artur Marczak More
38.

Współpraca interdyscyplinarna polskich uczelni wyższych na przykładzie analizy sieci własnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


(Interdyscyplinary collaboration of Polish universities. The case of egocentric network analysis of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin)
11 (495-505) Anna Sworowska More
39.

Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów


(Building the team with methods of use creative problem solving)
11 (507-517) Barbara Wasilewska More
40.

Obszary ryzyka w przedsiębiorstwach z sektora usług kreatywnych w Polsce


(Risk areas in enterprises of creative services sector in Poland)
12 (519-530) Jacek Woźniak More
41.

Badania patentowe w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce


(Patent research in the innovation activity of manufacturing companies in Poland)
11 (531-541) Łukasz Wściubiak More
42.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą


(Modern information and communication technologies used in the telework management)
11 (543-553) Bogusława Ziółkowska, Karolina Karbownik More
43.

The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland

10 (555-564) Joanna Ziomek More