Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Innowacje otwarte w MSP
(Open innovations in SMES)

Authors: Ryszard Borowiecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tomasz Kusio
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Barbara Siuta-Tokarska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: open innovation innovativeness networks cluster SME entrepreneurship
Data publikacji całości:2018
Page range:16 (71-86)
Klasyfikacja JEL: O30 O31 M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The issue of developing and implementing of innovative solutions is in literature indicated as going beyond the normative trend in the subject of functioning and development of enterprises, along with the emergence of considerations on the need for the intensity of innovative organization. In this context, the so-called “open innovation” is gaining importance due to the need for more intensive use of external sources of innovative solutions in business entities. The innovation intensity, though referring to different sizes of enterprises i.e. large, medium, small and even micro enterprises, in the context of the SME sector entities is a particularly important problem, taking into account the higher level of demand for external knowledge resources in these units. The paper considers the open innovation in relation to small and medium-sized enterprises. The importance of SME cooperation with stakeholders is emphasized. It refers to stakeholders from both close and distant surroundings, who are the endogenous and exogenous sources of knowledge for the development of innovative solutions. Still higher openness of innovation processes is the reason why the economy starts to be defined as the network economy instead of the knowledge economy. The aim of the article is to present the considerations regarding open innovations and to refer them to the innovation of small and medium-sized enterprises. The material for the article was critical analysis of domestic and foreign literature, including the results of empirical research. The analysis of empirical data concerning enterprises from the SME sector in Poland proves that the innovativeness of small and medium enterprises in Poland differs significantly from the average in the European Union countries. This, in turn, indicates the urgent need for innovation-oriented improvement in these entities, in particular open innovations in SMEs, taking into account the innovative potential of these enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badowska, S., Rogala, A. (2016). Konsumencka innowacyjność a zachowania konsumentów seniorów – wyniki badań. Problemy Zarządzania, 14/1, 2 (59), 204–223.
2.Baruk, J. (2013). Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji. Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, 4/1, 7–16.
3.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3 (173), 11–24.
4.Borowiecki, R., Kusio, T. (2017). Zarządzanie wiedzą w sieci – kontekst strategiczny. W: S. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (s. 195–210). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Borowiecki, R., Dziura, M. (2010). Innovation Policies in the Financial Crisis. Organization and Management, 1 (139), 199–211.
6.Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2017). Problemy innowacyjności gospodarki Polski, ze szczególnym uwzględnieniem działalności badawczo-rozwojowej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50 (2), 163–176.
7.Buganza, T., Verganti, R. (2009). Open Innovation Process to Inbound Knowledge. Collaboration with Universities in Four Leading Firms. European Journal of Innovation Management, 12 (3), 306–325.
8.Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
9.Dibrell, C., Davis, P., Craig, J. (2008). Fueling Innovation through Information Technology in SMEs. Journal of Small Business Management, 46 (2), 203–218.
10.Drewniak, R., Karaszewski, R. (2017). Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym – rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy. Przegląd Organizacji, 6, 3–11.
11.Duda, J. (2015). Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP. W: A. Francik, L. Lesakova, K. Szczepańska-Woszczyna (red.), Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój (s. 85–100). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
12.Eveleens, C. (2010). Innovation Management: A Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications. Nijmegen, NL: Radboud Universiteit.
13.Głodek, P., Wiśniewska, M. (2015). Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 891, 279–292.
14.GUS (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015. Warszawa.
15.Inauen, M., Schenker-Wicki, A. (2011). The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance. European Journal of Innovation Management, 14 (4), 496–520.
16.Innovation Union Scoreboard 2013 (2013). European Union.
17.Innovation Union Scoreboard 2015 (2015). European Union.
18.Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
19.Jędrych, E., Szczepańczyk, M. (2017). Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula Ekonomia, XIII, Konkurencyjność MSP, 51 (6), 5–17.
20.Klimek, J. (2013). Wpływ przywództwa na procesy innowacyjne w organizacji. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 5–10.
21.Kotsemir, M., Meissner, D. (2013). Conceptualizing the Innovation Process – Trends and Outlook. MPRA Working Papers no. 46504. Moskwa: National Research University Higher School of Economics.
22.Kozioł-Nadolna, K. (2012). Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku. W: B. Mikuła (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu (s. 295–302). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
23.Lachiewicz, S., Matejun, M., Walecka, A. (red.) (2013). Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Warszawa: WNT.
24.Low, D., Chapman, R. (2007). Inter-relationships between Innovation and Market Orientation of SMEs. Management Research News, 30 (12), 878–891.
25.Pełszyński, J. (2015). Interdyscyplinarne miejsca pracy w MSP: od projektu do produktu. W: A. Francik, L. Lesakova, K. Szczepańska-Woszczyna (red.), Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój (s. 225–234). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
26.Penc, J. (2003). Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu. T. 1. Warszawa: C.H. Beck.
27.Rotwell, R. (1994). Towards the Fifth-generation Innovation Process. International Marketing Review, 11 (1), 7–31.
28.Siuta-Tokarska, B. (2015). Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań. Warszawa: Difin.
29.Sopińska, A. (2013). Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 287–302.
30.Sopińska, A., Wachowiak, P. (2016). Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce. Przegląd Organizacji, 5, 17–22.
31.Tylżanowski, R. (2016). Kompetencje pracowników a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, 219–229.
32.Zając, P. (2015). Controlling w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze międzynarodowym. W: U. Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki (s. 191–211). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
33.Ziemba, E., Eisenbardt, M. (2016). Analiza wykorzystania kanałów komunikacji online w dzieleniu się wiedzą prosumentów. Przegląd Organizacji, 11, 42–50.