Search

Result: Found records: 54.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Atrybuty przedsiębiorczej uczelni w polskiej praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
2. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
3. Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
4. Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
7. Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
10. Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
11. Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodarczy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
12. Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
13. Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i sposób na wyjście z bezrobocia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
14. Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
15. TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
16. WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
17. SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE JAKO PRZYKŁAD ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
18. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
19. Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi (przypadek rolniczej gminy Łowicz)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
20. Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
21. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
22. Myślenie projektowe w kreowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości technologicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
23. Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
24. Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
25. Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
26. The economic outlook for entrepreneurial women and women-owned enterprises in the U.S. and Poland
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
27. Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wy-branych przedsięwzięć inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
28. ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
29. Rozwój turystyki w regionie w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
30. Entrepreneurship in the development of sylvan tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
31. Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
32. Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu. Wyniki badania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
33. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
34. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
35. Determinanty intencji przedsiębiorczych – czy płeć ma znaczenie?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
36. Relacje z podwładnymi, style kierowania a postawy przedsiębiorcze menedżerów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
37. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
38. Agroturystyka w gospodarce obszarów wiejskich na przykładzie powiatu piotrkowskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
39. Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – analiza efektów kształcenia i programów studiów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
40. Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2016. Część IV – przedsiębiorczość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
41. Kobieta przedsiębiorca – charakterystyka stylu zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
42. Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
43. Different aspects of women’s participation in self-employment with particular reference to the costs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
44. The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
45. Academic entrepreneurship – the role of academic business incubators in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
46. Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for young entrepreneurs – regional perspective of entrepreneurship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
47. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
48. Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie – studium województwa małopolskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
49. Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
50. Innovating and growing service-based entrepreneurial business – development model based on European and Asian case studies
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
51. The role of services based on the sharing economy model in the Smart City 3.0 concept
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
52. Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
53. Entrepreneurship Support Instruments in Coastal Municipalities of Poland and Latvia: Scope of Application and Effectiveness
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
54. Konstytucyjna wolność przedsiębiorczości w kontekście społecznej gospodarki rynkowej – pożądane standardy regulacji
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Go to
Page