Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych
(Entrepreneurship education in Poland – the attempt of assessement of its role in the context of contemporary educational challenges)

Authors: Beata Bieńkowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Keywords: entrepreneurship education creativity innovation
Year of publication:2018
Page range:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: A29 I29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article concerns the problem of entrepreneurship education and its role in Polish educational system, that experiences radical and deep changes in the last several years. They affect not only the structure of the system, but the curriculas as well. The author attempts to analyze the content of the courses containing the elements of entrepreneurship education on primary and secondary level of education. She also tries to assess this content in the context of challenges that entrepreneurs operating in the innovative environment meet. The inherent part of this reality are uncertainty, experiment and failure.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
2.Burns, P., Dewhurst, J. (1992). Small Business and Entrepreneurship. London: The Macmillan Press.
3.Dollinger, M.J. (1995). Entrepreneurship. Strategies and resources. Illinois: Austin Press Richard D. Irwin.
4.EntreComp (2016). The European Entrepreneurship Competence Framework. Pobrane z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en (8.12.2017).
5.Komarkova, I., Gagliardi, D., Conrads, J., Collado, A. (2015). Entrepreneurship Competence: An Overview of Existing Concepcts, Policies and Initiatives. Luxembourg: Publications Office of the EU. Pobrane z: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96531/jrc96531_final.pdf (1.12.2017).
6.Lackeus, M. (2015). Entrepreneurship in education. What, why, when, how. European Commission. Pobrane z: https://www.oecd.org/cfe/.../BGP_Entrepreneurship-in-Education (7.12.2017).
7.MEN (2017a). Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, wiedza o społeczeństwie. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/...podstawa-programowa/...%20WOS.../Podstawa%20program (12.12.2017).
8.MEN (2017b). Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/228/Tom+4+Edukacja+historyczna+i+obywatelska+w+szkole+podstawowej%2C+gimnazjum+i+liceum.pdf (28.11.2017).
9.MEN (2017c). Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Podstawy przedsiębiorczości – projekt. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/przedsiebiorczosc-liceum-i-technikum.pdf (19.11.2017).
10.Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
11.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
12.Rozporządzenie MEN (2017a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. DzU 2017, poz. 703.
13.Rozporządzenie MEN (2017b). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. DzU 2017, poz. 1575.
14.Sands, G. (2016). Be a quilt maker, not a puzzle builder. Pobrane z: https://medium.com/costanoa-ventures/be-a-quilt-maker-not-a-puzzle-builder-2b90e0cfa685 (8.12.2017).
15.Savoia, A. (2011). Pretotype it. Pobrane z: http://www.pretotyping.org/uploads/1/4/0/9/14099067/pretotype_it_2nd_pretotype_edition-2.pdf (10.12.2017).
16.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
17.Seelig, T.L. (2015). InsightOut. Get Ideas Out of Your Head and Into the World. New York: HarperCollins Publishers.
18.Seelig, T.L. (2017). Creativity Rules. New York: HarperCollins Publishers.
19.Stalończyk, I. (2014). Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (37), 320–332.
20.Pobrane z: https://www.ur.edu.pl/file/63210/17%20Stalończyk%20I.pdf (7.12.2017).
21.Sudoł, S. (2002). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
22.Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski P. (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2015. Warszawa: PARP.