Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych


(Entrepreneurship education in Poland – the attempt of assessement of its role in the context of contemporary educational challenges)
11 (9-19) Beata Bieńkowska More
2.

Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej


(The role of employee competences in public administration)
11 (21-31) Seweryn Cichoń More
3.

Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty


(Social responsibility in marketing – selected aspects)
11 (33-43) Marek Drzazga, Zbigniew Spyra More
4.

Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych


(Functioning teal organizations in the context of workers competences)
10 (45-54) Anna Kałwa-Rojczyk More
5.

Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu


(Identification of contemporary trends in human capital management by the prism of HR (human resources) works)
11 (55-65) Ireneusz Miciuła, Henryk Wojtaszek More
6.

Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej


(The development of cultural reflection in the 20th century and the perspective of national culture in the studies of organizational culture)
10 (67-76) Justyna Olszewska More
7.

Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych


(Mentoring from the perspective of developing creative competences)
10 (77-86) Agata Pietroń-Pyszczek, Robert Golej More
8.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach


(Management of generation diversity in contemporary organisations)
10 (87-96) Małgorzata Sidor-Rządkowska More
9.

Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie


(Work environment and health and life of human factor)
11 (97-107) Maja Skiba, Justyna Frymus More
10.

Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa


(The role of intellectual capital in forming a company’s image)
11 (109-119) Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Justyna Jaskólska More
11.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza w motywowaniu pracowników


(Human resource management in organizations and the managerial role in motivating employees)
10 (121-130) Andrzej Wystalski More
12.

Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników


(Diversification of development offers for employees due to the criterion of age)
11 (131-141) Barbara Bojarczuk, Marta Pietrzak More
13.

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy


(Management of employees’ commitment in the context of generational changes in the workplace)
10 (143-152) Ada Dziopak-Strach More
14.

Metody selekcji stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji


(Contemporary selection methods used by enterprises in their recruitment process)
12 (153-164) Michał Igielski More
15.

Obciążenie zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych a nierówności w zdrowiu na obszarze Unii Europejskiej


(The burden on labour resources with the consequences of chronic diseases in the perspective of health inequalities in the European Union)
14 (165-178) Agnieszka Jakubowska More
16.

Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce


(Favourable factors for occupational activity and passivity in Poland)
15 (179-193) Marek Kunasz More
17.

Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy


(Level of employee motivation based on corporate motivation systems and job assessment)
11 (195-205) Teresa Kupczyk More
18.

Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.


(Selection and evaluation of the multidisciplinary work team in innovative projects)
14 (207-220) Kamil Leksycki, Roman Kielec More
19.

Polskie realia jakości życia


(Polish realities of life quality)
14 (221-234) Ewa Mazur-Wierzbicka More
20.

Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników


(Struggle with stress in the workplace as a protection of employees‘ potential)
13 (235-247) Marta Młokosiewicz More
21.

Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej


(Intellectual capital in inter-regional cooperation)
11 (249-259) Agnieszka Rzepka More
22.

Wymiary rozwoju służb personalnych w przedsiębiorstwie


(Dimensions of personnel services development in the enterprise)
11 (261-271) Beata Skowron-Mielnik, Marcin Gołembski More
23.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance


(Occupational health and safety (OHS) and organizational commitment: evidence from the construction industry of Sri Lanka)
10 (273-282) Prabhashini Wijewantha More
24.

Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017


(Educational aspirations in polish society in period 2010–2017)
11 (283-293) Katarzyna Włodarczyk More
25.

Recenzja - Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2017, ss. 334.

5 (295-299) Sandra Misiak More